Lệnh prndrvr trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh prndrvr được sử dụng để thêm, xóa và liệt kê các trình điều khiển máy in.

Cú pháp lệnh prndrvr

cscript prndrvr {-a | -d | -l | -x | -?} [-m <model>] [-v {0|1|2|3}] 
[-e <environment>] [-s <ServerName>] [-u <UserName>] [-w <Password>]
[-h <path>] [-i <inf file>]

Tham số lệnh prndrvr

Tham số

Mô tả

-a

Cài đặt trình điều khiển.

-d

Xóa một trình điều khiển.

-l

Liệt kê tất cả các trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy chủ được chỉ định bởi tham số -s. Nếu bạn không chỉ định một máy chủ, Windows sẽ liệt kê các trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính cục bộ.

-x

Xóa tất cả các trình điều khiển máy in và trình điều khiển máy in bổ sung không được sử dụng bởi một máy in logic trên máy chủ được chỉ định bởi tham số -s. Nếu bạn không chỉ định một máy chủ để loại bỏ khỏi danh sách, Windows sẽ xóa tất cả các trình điều khiển máy in không sử dụng trên máy tính cục bộ.

-m <DrivermodelName>

Chỉ định (theo tên) trình điều khiển mà bạn muốn cài đặt. Trình điều khiển thường được đặt tên theo kiểu máy in mà chúng hỗ trợ. Hãy xem lại tài liệu của máy in để biết thêm thông tin chi tiết.

-v {0 | 1 | 2 | 3}

Chỉ định phiên bản trình điều khiển mà bạn muốn cài đặt. Xem mô tả về tham số để biết thông tin về phiên bản nào sẽ có sẵn cho môi trường nào. Nếu bạn không chỉ định phiên bản, phiên bản của trình điều khiển phù hợp với phiên bản Windows đang chạy trên máy tính mà bạn đang cài đặt trình điều khiển sẽ được cài đặt theo mặc định.

  • Phiên bản 0 hỗ trợ Windows 95, Windows 98 và Windows Millennium edition.
  • Phiên bản 1 hỗ trợ Windows NT 3.51.
  • Phiên bản 2 hỗ trợ Windows NT 4.0.
  • phiên bản 3 hỗ trợ các hệ điều hành bao gồm Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 và Windows Server 2003. Lưu ý rằng đây là phiên bản trình điều khiển máy in duy nhất mà Windows Vista được hỗ trợ.

-e <Environment>

Chỉ định môi trường cho trình điều khiển mà bạn muốn cài đặt. Nếu bạn không chỉ định môi trường, môi trường của máy tính mà bạn đang cài đặt trình điều khiển sẽ được sử dụng theo mặc định. Các thông số môi trường được hỗ trợ là:

  • "Windows NT x86"
  • "Windows x64"
  • "Windows IA64"

-s <ServerName>

Chỉ định tên của máy tính từ xa lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Nếu bạn không chỉ định máy tính từ xa, máy tính cục bộ sẽ được sử dụng theo mặc định.

-u <UserName> -w <Password>

Chỉ định tài khoản có quyền để kết nối với máy tính lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Tất cả các thành viên trong nhóm quản trị viên cục bộ của máy tính được chỉ định đều có các quyền này, nhưng các điều khoản cũng có thể được cấp cho những người dùng khác. Nếu bạn không chỉ định một tài khoản, bạn phải đăng nhập một tài khoản được cấp các quyền này để lệnh có thể được thực thi.

-h <path>

Chỉ định đường dẫn đến file trình điều khiển. Nếu bạn không chỉ định đường dẫn, đường dẫn đến vị trí đã cài đặt Windows sẽ được sử dụng theo mặc định.

-i <Filename.inf>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ và tên file cho trình điều khiển bạn muốn cài đặt. Nếu bạn không chỉ định tên file, tập lệnh sẽ sử dụng một trong các file .inf trong thư mục con inf của thư mục Windows.

Nếu đường dẫn đến trình điều khiển không được chỉ định, tập lệnh sẽ tìm kiếm các file trình điều khiển trong file driver.cab.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh prndrvr

Lệnh prndrvr là một tập lệnh Visual Basic nằm trong thư mục %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\. Để sử dụng lệnh này, tại command prompt, bạn gõ cscript theo sau là đường dẫn đầy đủ đến tệp prndrvr, hoặc thay đổi các thư mục vào thư mục thích hợp.

Ví dụ:

cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prndrvr

Nếu thông tin mà bạn cung cấp chứa dấu cách, hãy sử dụng dấu ngoặc kép cho văn bản (ví dụ: "computer Name").

Tùy chọn -x sẽ xóa tất cả các trình điều khiển máy in bổ sung (trình điều khiển được cài đặt để sử dụng trên các máy khách đang chạy các phiên bản thay thế của Windows), ngay cả khi trình điều khiển chính đang được sử dụng. Nếu fax được cài đặt, tùy chọn này cũng sẽ xóa các trình điều khiển fax. Trình điều khiển fax chính sẽ bị xóa nếu nó không được sử dụng (nghĩa là nếu không có hàng đợi sử dụng, nó sẽ bị xóa). Nếu trình điều khiển fax chính bị xóa, cách duy nhất để bật lại fax là cài đặt lại thành phần fax.

Nếu được sử dụng mà không có tham số, prndrvr hiển thị trợ giúp dòng lệnh cho lệnh prndrvr.

Ví dụ lệnh prndrvr

Để liệt kê tất cả các trình điều khiển trên máy chủ có tên \\printServer1, hãy nhập:

cscript Prndrvr -l -s

Để thêm trình điều khiển máy in Windows x64 phiên bản 3 cho kiểu máy in "Laser printer model 1" của máy in bằng cách sử dụng tệp thông tin trình điều khiển tại C:\temp\Laserprinter1.inf, nhập lệnh sau:

cscript Prndrvr -a -m "Laser printer model 1" -v 3 -e "Windows x64" -i c:\temp\Laserprinter1.inf -h c:\temp

Để xóa trình điều khiển máy in Windows NT x86 phiên bản 3 cho "Laser printer model 1", hãy nhập:

cscript Prndrvr -a -m "Laser printer model 1" -v 3 -e "Windows NT x86"

Xem thêm:

Thứ Năm, 18/10/2018 11:27
51 👨 197
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản