Lệnh setlocal trong Windows

Lệnh setlocal giúp khởi động quá trình khu biệt hóa các biến môi trường trong một tệp batch. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi ghép nối được với lệnh endlocal phù hợp hoặc kết thúc tệp batch. Để hiểu hơn cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh setlocal

setlocal [enableextensions | disableextensions] [enabledelayedexpansion | disabledelayedexpansion]

Đối số lệnh setlocal

Đối số

Mô tả

enableextensions

Kích hoạt các phần mở rộng lệnh cho đến khi kết nối được với lệnh endlocal phù hợp, bất kể các thiết lập đã được áp dụng trước khi lệnh setlocal được chạy.

disableextensions

Tắt các phần mở rộng lệnh cho đến khi kết nối được với lệnh endlocal phù hợp, bất kể các thiết lập đã được áp dụng trước khi lệnh setlocal được chạy.

enabledelayedexpansion

Cho phép mở rộng biến môi trường bị trì hoãn cho đến khi kết nối được với lệnh endlocal phù hợp, bất kể các thiết lập đã được áp dụng trước khi lệnh setlocal được chạy.

disabledelayedexpansion

Vô hiệu hóa việc mở rộng biến môi trường bị trì hoãn cho đến khi kết nối được với lệnh endlocal phù hợp, bất kể các thiết lập đã được áp dụng trước khi lệnh setlocal được chạy.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh setlocal

Sử dụng lệnh setlocal

  • Khi bạn sử dụng lệnh setlocal bên ngoài tập lệnh hoặc tập tin batch, nó sẽ hoàn toàn không có hiệu lực.

Thay đổi các biến môi trường

  • Sử dụng lệnh setlocal để thay đổi các biến môi trường khi bạn chạy một tệp batch. Các thay đổi về môi trường sẽ được thực hiện sau khi bạn chạy lệnh setlocal là các thay đổi cục bộ của tệp batch. Chương trình Cmd.exe sẽ khôi phục các cài đặt trước đó khi nó ghép nối được với lệnh endlocal phù hợp hoặc kết thúc tệp batch.

Các lệnh lồng nhau

  • Bạn có thể có thể sử dụng lồng ghép nhiều lệnh setlocal hoặc endlocal trong một chương trình batch (nghĩa là các lệnh lồng nhau).

Kiểm tra các phần mở rộng lệnh trong các tệp batch

  • Lệnh setlocal sẽ đặt biến ERRORLEVEL. Nếu bạn hoàn thành {enableextensions | disableextensions} hoặc {enabledelayedexpansion | disabledelayedexpansion}, biến ERRORLEVEL sẽ được đặt thành 0 (không). Nếu không, nó sẽ được đặt thành 1. Bạn có thể sử dụng thông tin này trong các tập lệnh batch để xác định xem các tiện ích mở rộng có khả dụng hay không, như trong ví dụ sau:
setlocal enableextensions
verify other 2>nul
if errorlevel 1 echo Unable to enable extensions
  • Vì cmd không đặt biến ERRORLEVEL khi tiện ích mở rộng lệnh bị vô hiệu hóa nên lệnh verify sẽ khởi tạo biến ERRORLEVEL thành giá trị khác 0 khi bạn sử dụng nó với đối số không hợp lệ. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng lệnh setlocal với các đối số {enableextensions | disableextensions} hoặc {enabledelayedexpansion | disabledelayedexpansion} và nó không đặt biến ERRORLEVEL thành 1 thì các phần mở rộng lệnh sẽ không khả dụng.

Ví dụ lệnh setlocal

Bạn có thể khu biệt hóa các biến môi trường trong một tệp batch, như được hiển thị trong tập lệnh mẫu sau:

rem *******Begin Comment**************
rem This program starts the superapp batch program on the network,
rem directs the output to a file, and displays the file
rem in Notepad.
rem *******End Comment**************
@echo off
setlocal
path=g:\programs\superapp;%path%
call superapp>c:\superapp.out
endlocal
start notepad c:\superapp.out

Xem thêm:

Thứ Hai, 24/12/2018 22:06
53 👨 1.627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản