Lệnh bcdedit trong Windows

Các file Boot Configuration Data (BCD) - dữ liệu cấu hình khởi động - cung cấp một kho lưu trữ (store) được sử dụng để mô tả các ứng dụng boot và các thiết lập ứng dụng boot. Các đối tượng và các yếu tố trong kho lưu trữ thay thế hiệu quả Boot.ini.

BCDEdit là một công cụ dòng lệnh để quản lý các BCD store. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc tạo ra các store mới, sửa đổi các store hiện có, thêm các tham số cho menu boot, v.v... BCDEdit về cơ bản có cùng một mục đích như Bootcfg.exe trên các phiên bản trước của Windows, nhưng với hai cải tiến chính:

  • Hiển thị phạm vi tham số boot rộng hơn Bootcfg.exe.
  • Đã cải thiện hỗ trợ tập lệnh.

Chú thích: Quyền admin được yêu cầu sử dụng BCDEdit để sửa đổi BCD.

BCDEdit là công cụ chính để chỉnh sửa cấu hình boot cho Windows Vista và các phiên bản sau của Windows. Nó được bao gồm trong bản phân phối Windows Vista trong thư mục %WINDIR%\System32.

BCDEdit được giới hạn trong các kiểu dữ liệu chuẩn và được thiết kế chủ yếu để thực hiện các thay đổi chung duy nhất đối với BCD. Đối với các hoạt động phức tạp hơn hoặc các kiểu dữ liệu không chuẩn, hãy xem xét sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) Windows Management Instrumentation (WMI) cho BCD để tạo ra các công cụ tùy chỉnh mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Cú pháp

BCDEdit /Command [<Argument1>] [<Argument2>] ...

Các tham số

Tùy chọn dòng lệnh chung BCDEdit

Tùy chọnTùy chọn
/?Hiển thị danh sách các lệnh BCDEdit. Chạy lệnh này mà không có đối số sẽ hiển thị tóm tắt các lệnh có sẵn. Để hiển thị trợ giúp chi tiết cho một lệnh cụ thể, hãy chạy bcdedit /? <command>, đó là tên của lệnh bạn đang tìm kiếm thêm thông tin. Ví dụ, bcdedit /? createstore hiển thị trợ giúp chi tiết cho lệnh Createstore.

Các tham số hoạt động trên một store

Tùy chọnTùy chọn
/createstoreTạo một kho dữ liệu (store) cấu hình boot trống mới. Store được tạo không phải là store hệ thống.
/exportXuất nội dung của store hệ thống vào một file. File này có thể được sử dụng sau này để khôi phục trạng thái của store hệ thống. Lệnh này chỉ hợp lệ cho store hệ thống.
/importKhôi phục trạng thái của store hệ thống bằng cách sử dụng file dữ liệu sao lưu được tạo trước đó, thông qua việc sử dụng tùy chọn /export. Lệnh này xóa bất kỳ mục nhập hiện có nào trong store hệ thống, trước khi quá trình nhập diễn ra. Lệnh này chỉ hợp lệ cho store hệ thống.
/storeTùy chọn này có thể được sử dụng với hầu hết các lệnh BCDedit, để chỉ định store sẽ được sử dụng. Nếu tùy chọn này không được chỉ định, thì BCDEdit sẽ hoạt động trên store hệ thống. Việc chạy lệnh bcdedit /store tương đương với việc chạy lệnh bcdedit /enum active.

Các tham số hoạt động trên các mục nhập trong một store

Tham sốMô tả
/copyTạo một bản sao của một mục boot được chỉ định trong cùng một store hệ thống.
/createTạo một mục mới trong kho lưu trữ dữ liệu cấu hình khởi động. Nếu một định dạng phổ biến được chỉ định, thì không thể chỉ định tham số /application, /inherit/device. Nếu một định dạng không được chỉ định hoặc không nổi tiếng, phải chọn một tùy chọn /application, /inherit hoặc /device.
/deleteXóa một phần tử từ một mục được chỉ định.

Các tham số hoạt động trên các tùy chọn nhập

Tham sốMô tả
/deletevalueXóa một phần tử đã chỉ định khỏi mục boot.
/setĐặt giá trị tùy chọn cho mục nhập.

Các tham số kiểm soát đầu ra

Tham sốMô tả
/enumLiệt kê các mục nhập trong một store. Tùy chọn /enum là giá trị mặc định cho BCDEdit, do đó, chạy lệnh bcdedit mà không có tham số tương đương với việc chạy lệnh bcdedit /enum active.
/vChế độ Verbose. Thông thường, bất kỳ định danh cho mục nhập phổ biến nào cũng được biểu thị bằng biểu mẫu viết tắt thân thiện của chúng. Chỉ định /v như một tùy chọn dòng lệnh hiển thị tất cả định danh đầy đủ. Việc chạy lệnh bcdedit /v tương đương với việc chạy lệnh bcdedit /enum active /v.

Tham số điều khiển Boot Manager

Tham sốMô tả
/bootsequenceChỉ định thứ tự hiển thị một lần được sử dụng cho lần boot tiếp theo. Lệnh này tương tự như tùy chọn /displayorder, ngoại trừ việc nó chỉ được sử dụng trong lần khởi động máy tính tiếp theo. Sau đó, máy tính sẽ trở về thứ tự hiển thị ban đầu.
/defaultChỉ định mục nhập mặc định mà Boot Manager chọn khi hết thời gian chờ.
/displayorderChỉ định thứ tự hiển thị mà Boot Manager sử dụng khi hiển thị các tham số boot cho người dùng.
/timeoutChỉ định thời gian chờ đợi, tính bằng giây, trước khi Boot Manager chọn mục nhập mặc định.
/toolsdisplayorderChỉ định thứ tự hiển thị cho Boot Manager để sử dụng khi hiển thị menu Tools.

Các tham số kiểm soát Emergency Management Services

Tham sốMô tả
/bootemsBật hoặc tắt Emergency Management Services (EMS) cho mục nhập được chỉ định.
/emsBật hoặc tắt EMS cho mục boot hệ điều hành được chỉ định.
/emssettingsĐặt cài đặt EMS chung cho máy tính. /emssettings không bật hoặc tắt EMS cho bất kỳ mục boot cụ thể nào.

Tham số kiểm soát gỡ lỗi

Tham sốMô tả
/bootdebugBật hoặc tắt trình gỡ lỗi boot cho một mục boot được chỉ định. Mặc dù lệnh này làm việc cho bất kỳ mục boot nào, nhưng nó chỉ có hiệu lực đối với các ứng dụng boot.
/dbgsettings

Chỉ định hoặc hiển thị cài đặt trình gỡ lỗi chung cho hệ thống. Lệnh này không bật hoặc tắt trình gỡ lỗi hạt nhân; mà phải sử dụng tùy chọn /debug cho mục đích đó. Để thiết lập một cài đặt trình gỡ lỗi riêng lẻ, hãy sử dụng lệnh:

bcdedit /set <dbgsettings>
/debugCho phép hoặc vô hiệu hóa trình gỡ lỗi hạt nhân cho một mục boot được chỉ định.

Xem thêm:

Thứ Năm, 23/08/2018 19:31
4,52 👨 8.532
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản