Lệnh date trong Windows

Lệnh date hiển thị hoặc đặt ngày hệ thống. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh date hiển thị cài đặt ngày hệ thống hiện tại và nhắc bạn nhập ngày mới.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh date

date [/t | <Month-Day-Year>]

Tham số

Tham sốMô tả
<Month-Day-Year>Đặt ngày được chỉ định, trong đó Month là tháng (một hoặc hai chữ số), Day là ngày (một hoặc hai chữ số) và Year là năm (hai hoặc bốn chữ số).
/tHiển thị ngày hiện tại mà không nhắc người dùng nhập một ngày mới.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Để thay đổi ngày hiện tại, bạn phải có thông tin đăng nhập của admin.
  • Bạn phải tách các giá trị cho Month, Day Year bằng dấu chấm (.), dấu gạch nối (-) hoặc dấu gạch chéo (/).
  • Các giá trị Month hợp lệ là từ 1 đến 12.
  • Giá trị Day hợp lệ là từ 1 đến 31.
  • Các giá trị Year hợp lệ là từ 00 đến 99 hoặc 1980 đến 2099. Nếu bạn sử dụng hai chữ số, các giá trị từ 80 đến 99 tương ứng với các năm 1980 đến 1999.

Ví dụ

Nếu các phần mở rộng lệnh được kích hoạt, để hiển thị ngày hệ thống hiện tại, hãy nhập:

date /t

Để thay đổi ngày hệ thống hiện tại thành ngày 3 tháng 8 năm 2007, bạn có thể nhập bất kỳ thông tin nào sau đây:

date 08.03.2007
date 08-03-07
date 8/3/07

Để hiển thị ngày hệ thống hiện tại, theo sau là lời nhắc nhập ngày mới, hãy nhập:

The current date is: Mon 04/02/2007
Enter the new date: (mm-dd-yy)

Để giữ ngày hiện tại và trở về dấu nhắc lệnh, nhấn ENTER. Để thay đổi ngày hiện tại, hãy nhập ngày mới và sau đó nhấn ENTER.

Xem thêm:

Thứ Ba, 23/10/2018 17:20
31 👨 1.228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản