Lệnh PowerShell trong Windows

Windows PowerShell là một dòng lệnh thực thi và là ngôn ngữ kịch bản lệnh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho quản trị hệ thống. Windows PowerShell được xây dựng trên .NET Framework, nó giúp các chuyên gia công nghệ thông tin và người dùng có quyền kiểm soát và tự động hóa việc quản trị hệ điều hành Windows cũng như các ứng dụng chạy trên Windows.

Công cụ dòng lệnh PowerShell.exe bắt đầu phiên Windows PowerShell trong cửa sổ Command Prompt. Khi bạn sử dụng PowerShell.exe, bạn có thể sử dụng các tham số tùy chọn của nó để tùy chỉnh phiên. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu một phiên sử dụng chính sách thực thi cụ thể hoặc một phiên có bao gồm cấu hình Windows PowerShell. Nếu không được tùy chỉnh, phiên đó sẽ giống như bất kỳ phiên nào khác được khởi động trong giao diện điều khiển Windows PowerShell.

Sử dụng PowerShell.exe

Bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh PowerShell.exe để bắt đầu phiên Windows PowerShell trong cửa sổ Command Prompt.

- Để bắt đầu phiên Windows PowerShell trong cửa sổ nhắc lệnh, gõ PowerShell. Tiền tố PS được thêm vào command prompt để cho biết rằng bạn đang ở trong phiên Windows PowerShell.

- Để bắt đầu một phiên đi với một chính sách thực thi cụ thể, hãy sử dụng tham số ExecutionPolicy:

PowerShell.exe -ExecutionPolicy Restricted

- Để bắt đầu phiên Windows PowerShell không có cấu hình Windows PowerShell của bạn, hãy sử dụng tham số NoProfile:

PowerShell.exe -NoProfile

- Để bắt đầu một phiên, sử dụng tham số ExecutionPolicy:

PowerShell.exe -ExecutionPolicy Restricted

- Để xem file trợ giúp của PowerShell.exe, hãy sử dụng định dạng lệnh sau:

PowerShell.exe -help, -?, /?

Để kết thúc phiên Windows PowerShell trong cửa sổ Command Prompt, gõ exit. command prompt sẽ được trả về ở trạng thái bình thường.

Chú giải

Windows PowerShell chạy trên tùy chọn cài đặt Server Core của các hệ điều hành Windows Server. Tuy nhiên, các tính năng yêu cầu giao diện đồ họa người dùng, chẳng hạn như Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE), lệnh ghép ngắn Out-GridView và Show-Command, sẽ không chạy trên các cài đặt Server Core.

Xem thêm:

Thứ Tư, 10/10/2018 09:05
52 👨 788
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản