Lệnh serverceipoptin trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh serverceipoptin cho phép bạn tham gia chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng (Customer Experience Improvement Program - CEIP).

Cú pháp lệnh serverceipoptin

serverceipoptin [/query] [/enable] [/disable] 

Tham số lệnh serverceipoptin

Tham số

Mô tả

/query

Xác minh cài đặt hiện tại.

/enable

Cho phép bạn tham gia vào chương trình

/disable

Chỉ định không tham gia vào chương trình

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Ví dụ lệnh serverceipoptin

Để xác minh cài đặt hiện tại, hãy gõ:

serverceipoptin /query

Để cho phép tham gia vào chương trình, hãy gõ:

serverceipoptin /enable

Để chỉ định không tham gia vào chương trình, hãy nhập:

serverceipoptin /disable

Xem thêm:

Thứ Năm, 20/12/2018 21:47
52 👨 152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản