Lệnh expand trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh expand mở rộng một hoặc nhiều file nén. Bạn có thể sử dụng lệnh này để lấy các file nén từ các ổ đĩa phân phối.

Cú pháp lệnh expand

expand [/r] <source> <destination>  
expand /r <source> [<destination>]  
expand /i <source> [<destination>]  
expand /d <source>.cab [/f:<files>]  
expand <source>.cab /f:<files> <destination>

Tham số

Tham sốMô tả
/rĐổi tên các file được mở rộng.
sourceChỉ định các file để mở rộng. Source có thể bao gồm ký tự ổ đĩa và dấu hai chấm, tên thư mục, tên file hoặc kết hợp các tên này. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (\ * hoặc ?).
destinationChỉ định nơi file sẽ được mở rộng.
Nếu source bao gồm nhiều file và bạn không chỉ định tham số /r, thì destination phải là một thư mục.
Destination có thể bao gồm ký tự ổ đĩa và dấu hai chấm, tên thư mục, tên file hoặc kết hợp các tên này.
File đích | Mô tả đường dẫn.
/iĐổi tên các file được mở rộng nhưng bỏ qua cấu trúc thư mục.
Tham số này áp dụng cho: Windows Server 2008 R2Windows 7.
/dHiển thị danh sách các file trong vị trí nguồn. Không mở rộng hoặc trích xuất các file.
/f:Chỉ định các file trong một file cabinet (.cab) mà bạn muốn mở rộng. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (\* hoặc ?).
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Sử dụng lệnh expand tại Recovery Console (Bảng điều khiển khôi phục).
  • Lệnh expand, với các tham số khác nhau, có sẵn từ Recovery Console. Để biết thêm thông tin về Recovery Console, vui lòng tham khảo bài viết: Cài đặt và sử dụng Recovery Console.

Xem thêm:

Thứ Tư, 14/11/2018 12:01
51 👨 1.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản