Lệnh reg restore và reg save trong Windows

Lệnh reg restore

Lệnh reg restore giúp ghi các subkey và entry đã lưu trở lại registry. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg restore

Reg restore <KeyName> <FileName>

Tham số lệnh reg restore

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của các subkey sẽ được khôi phục. Lệnh reg restore chỉ hoạt động với máy tính cục bộ. Tham số KeyName phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ sẽ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC.

<FileName>

Chỉ định tên và đường dẫn của tệp có nội dung được ghi vào registry. Tệp này phải được tạo trước bằng cách thực thi lệnh reg save và sử dụng phần mở rộng .hiv.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh reg restore

Trước khi chỉnh sửa bất kỳ mục registry nào, hãy lưu các subkey gốc bằng lệnh reg save. Nếu quá trình chỉnh sửa không thành công, hãy khôi phục lại các subkey ban đầu bằng lệnh reg restore.

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg restore:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg restore

Để khôi phục một tệp có tên NTRKBkUp.hiv vào key HKLM\Software\Microsoft\ResKit và ghi đè lên nội dung hiện có của key đó, hãy nhập:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv

Lệnh reg save

Lệnh reg save giúp lưu một bản sao của các subkey, entry và giá trị của registry được chỉ định trong một tệp cũng đã được chỉ định. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg save

reg save <KeyName> <FileName> [/y]

Tham số lệnh reg save

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey. Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\<ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các root key hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

<FileName>

Chỉ định tên và đường dẫn của tệp được tạo. Nếu không có đường dẫn nào được chỉ định, đường dẫn hiện tại sẽ được sử dụng theo mặc định.

/y

Chỉ định ghi đè một tập tin hiện có với tên FileName mà không cần nhắc phải xác nhận.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh reg save

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg save:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Trước khi chỉnh sửa bất kỳ mục registry nào, hãy lưu các subkey gốc bằng lệnh reg save. Nếu quá trình chỉnh sửa không thành công, hãy khôi phục lại các subkey ban đầu bằng lệnh reg restore.

Ví dụ lệnh reg save

Để lưu hive có tên MyApp vào thư mục hiện tại dưới dạng tệp có tên AppBkUp.hiv, hãy nhập:

REG SAVE HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.hiv

Xem thêm:

Thứ Sáu, 30/11/2018 08:30
51 👨 335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản