Lệnh bitsadmin getproxylist, getproxyusage và getreplydata

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về 3 lệnh: bitsadmin getproxylist, bitsadmin getproxyusage và bitsadmin getreplydata trong Windows.

Lệnh bitsadmin getproxylist

Lệnh bitsadmin getproxylist truy xuất danh sách proxy cho nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetProxyList <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Chú ý: Danh sách proxy là danh sách các máy chủ proxy để sử dụng. Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất danh sách proxy cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetProxyList myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getproxyusage

Lệnh bitsadmin getproxyusage truy xuất cài đặt sử dụng proxy cho nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetProxyUsage <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Chú ý: Các giá trị có thể là:

  • PRECONFIG - Sử dụng mặc định Internet Explorer của chủ sở hữu.
  • NO_PROXY - Không sử dụng máy chủ proxy.
  • OVERRIDE - Sử dụng danh sách proxy rõ ràng.
  • AUTODETECT - Tự động phát hiện cài đặt proxy.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất việc sử dụng proxy cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetProxyUsage myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getreplydata

Lệnh bitsadmin getreplydata truy xuất dữ liệu trả lời của máy chủ theo định dạng thập lục phân.

Cú pháp

bitsadmin /GetReplyData <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Chú ý: Lệnh này chỉ hợp lệ cho nhiệm vụ được upload và trả lời.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất dữ liệu trả lời cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetReplyData myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Tư, 10/10/2018 17:37
51 👨 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản