Lệnh PowerShell_ise trong Windows

Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) là một ứng dụng lưu trữ đồ họa cho phép bạn đọc, viết, chạy, gỡ lỗi và kiểm tra các tập lệnh và mô-đun trong môi trường hỗ trợ đồ họa. Các tính năng chính như IntelliSense, Show-Command, chia đoạn, hoàn thành tab, tô màu cú pháp, gỡ lỗi hình ảnh và trợ giúp theo ngữ cảnh... cung cấp cho người dùng những trải nghiệm phong phú về tập lệnh.

Công cụ PowerShell_ISE.exe có nhiệm vụ khởi động phiên Windows PowerShell ISE. Khi bạn sử dụng PowerShell_ISE.exe, bạn có thể sử dụng tham số tùy chọn của nó để mở tệp trong Windows PowerShell ISE hoặc để bắt đầu phiên Windows PowerShell ISE không có cấu hình hoặc đa luồng.

PowerShell_ISE.exe đã được giới thiệu trong Windows PowerShell 2.0 và được cải tiến đáng kể trong Windows PowerShell 3.0.

Sử dụng PowerShell_ISE.exe

Bạn có thể sử dụng PowerShell_ISE.exe để khởi động và kết thúc phiên Windows PowerShell như sau:

Để bắt đầu phiên Windows PowerShell ISE, trong cửa sổ Command Promp cũng như trong Windows PowerShell hoặc nhập lệnh sau trong Start menu:

PowerShell_Ise

Để mở tập lệnh (.ps1), mô-đun tập lệnh (.psm1), tệp kê khai (.psd1), file XML hoặc bất kỳ file nào khác được hỗ trợ trong Windows PowerShell ISE, hãy sử dụng định dạng lệnh sau:

PowerShell_Ise <FilePath>

Trong Windows PowerShell 3.0, bạn có thể sử dụng tham số tùy chọn File như sau:

PowerShell_Ise -File <FilePath>

Để bắt đầu phiên Windows PowerShell ISE mà không có cấu hình Windows PowerShell của bạn, hãy sử dụng tham số NoProfile. (Tham số NoProfile được giới thiệu trong Windows PowerShell 3.0.)

PowerShell_Ise -NoProfile

Để xem file trợ giúp của PowerShell_ISE.exe trong cửa sổ Command Promp, hãy sử dụng định dạng lệnh sau:

PowerShell_Ise -help, -?, /?

Chú giải

Windows PowerShell chạy trên tùy chọn cài đặt Server Core của các hệ điều hành Windows Server. Tuy nhiên, vì Windows PowerShell ISE yêu cầu một giao diện đồ họa người dùng, nó sẽ không chạy trên các cài đặt Server Core.

Xem thêm:

Thứ Năm, 11/10/2018 08:52
51 👨 1.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản