Lệnh net print trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Hiển thị thông tin về các máy in được chỉ định hoặc lệnh in được chỉ định hoặc kiểm soát công việc in đã được chỉ định. Để hiểu rõ hơn, tham khảo các ví dụ về cách sử dụng lệnh này ở phần ví dụ bên dưới.

chú ý:

Lệnh này đã không được chấp nhận trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác tương tự bằng cách sử dụng lệnh prnjobs, Windows Management Instrumentation (WMI) hoặc Windows PowerShell. Để biết thêm thông tin, hãy xem prnjobs, Công cụ quản lý Windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=29991), Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=128426), và Thư viện Trung tâm Tập lệnh TechNet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164635).

Cú pháp

Net print {\\<computerName>\<Sharename> | 

\\<computerName> <JobNumber> [/hold | /release | /delete]} [help]

Tham số

Tham số

Mô tả

\\\

Chỉ định (theo tên) máy tính và hàng đợi in (print queue) mà bạn muốn hiển thị thông tin.

\\

Chỉ định (theo tên) các máy tính lưu trữ lệnh in mà bạn muốn kiểm soát. Nếu bạn không chỉ định máy tính, máy tính cục bộ được giả định. Có yêu cầu tham số.

Chỉ định số lượng lệnh in bạn muốn kiểm soát. Số này được gán bởi máy tính lưu trữ hàng đợi in nơi lệnh in được gửi. Sau khi máy tính gán mỗi số cho một lệnh in, số đó sẽ không được gán cho bất kỳ lệnh in nào khác trong bất kỳ hàng đợi nào được lưu trữ bởi máy tính đó. Tham biến này là bắt buộc khi sử dụng tham số \\.

[/hold | /release | /delete]

Chỉ định hành động sẽ thực hiện với lệnh in.

- Tham số /hold để trì hoãn job, cho phép các lệnh in khác bỏ qua job cho đến khi nó được giải phóng.

- Tham số /release để giải phóng lệnh in đã bị trì hoãn.

- Tham số /delete chịu trách nhiệm xóa lệnh in ra khỏi hàng đợi.

Nếu bạn có chỉ định số job, nhưng không chỉ rõ hành động cụ thể nào, thông tin về lệnh in sẽ được hiển thị.

help

Hiển thị trợ giúp cho lệnh Net print

Chú giải

Net print \\ hiển thị thông tin về lệnh in trong hàng đợi đã được chia sẻ. Sau đây là ví dụ về một báo cáo cho tất cả các lệnh in trong hàng đợi cho một máy in được chia sẻ có tên LASER:

printers at \\PRODUCTION Name Job # Size Status -----------------------------
LASER Queue 3 jobs *printer active* USER1 84 93844 printing USER2 85 12555
Waiting USER3 86 10222 Waiting

Sau đây là ví dụ về báo cáo cho lệnh in:

Job # 35 Status Waiting Size 3096 remark Submitting user USER2 Notify USER2 Job 
data type Job parameters additional info

Ví dụ:

Ví dụ này cho thấy cách liệt kê các nội dung của hàng đợi in Dotmatrix trên máy tính \\Production:

Net print \\Production\Dotmatrix

Ví dụ này cho thấy cách hiển thị thông tin về job số 35 trên máy tính \\Production

Net print \\Production 35

Ví dụ này cho thấy làm thế nào để trì hoãn job số 263 trên trên máy tính \\Production

Net print \\Production 263 /hold

Ví dụ này cho thấy cách giải phóng job số 263 trên trên máy tính \\Production

Net print \\Production 263 /release

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 13:45
51 👨 414
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản