Lệnh endlocal trong Windows

Lệnh endlocal kết thúc quá trình cục bộ hóa các thay đổi về môi trường trong một file batch, và phục hồi các biến môi trường với về giá trị gốc của chúng trước khi lệnh setlocal tương ứng được chạy.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh endlocal

endlocal

Tham số

Tham sốMô tả
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Lệnh endlocal không có tác dụng bên ngoài tập lệnh hoặc file batch.
  • Có một lệnh endlocal ngầm ở cuối của mỗi file batch.
  • Nếu các phần mở rộng lệnh được kích hoạt (các phần mở rộng lệnh được kích hoạt theo mặc định), lệnh endlocal khôi phục trạng thái của các phần mở rộng lệnh đó (có nghĩa là, đã kích hoạt hoặc bị vô hiệu hóa) thành trạng thái trước khi lệnh setlocal tương ứng được chạy.

Chú thích:

Để biết thêm thông tin về cách kích hoạt và vô hiệu hóa phần mở rộng lệnh, hãy tham khảo bài viết về lệnh Cmd trong Windows.

Ví dụ

Bạn có thể cục bộ hóa các biến môi trường trong một file batch. Ví dụ, dòng lệnh sau bắt đầu chương trình batch siêu ứng dụng trên mạng, chuyển đầu ra đến một file và hiển thị file đó trong Notepad:

@echo off
setlocal
path=g:\programs\superapp;%path%
call superapp>c:\superapp.out
endlocal
start notepad c:\superapp.out

Xem thêm:

Thứ Tư, 07/11/2018 16:56
4,52 👨 240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản