• Vòng lặp while trong Shell

  Vòng lặp while trong Shell
  While Linux là gì? Cách dùng While do shell trong Linux như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu mọi điều cần biết về vòng lặp while trong Linux như thế nào nhé!
 • Hàm toán học có sẵn trong Shell

  Hàm toán học có sẵn trong Shell
  Hầu hết các phần của Bài hướng dẫn chủ yếu xây dựng trên Bourne Shell nhưng trang này liệt kê tất cả các hàm toán học được xây dựng có sẵn trong Korn Shell.
 • Các lệnh hữu ích trong Unix/Linux

  Các lệnh hữu ích trong Unix/Linux
  Chương này liệt kê danh sách các lệnh, bao gồm cú pháp và các miêu tả ngắn gọn. Để có thêm nhiều chi tiết về các lệnh này, bạn sử dụng.
 • Signal và Trap trong Unix/Linux

  Signal và Trap trong Unix/Linux
  Signals là các tín hiệu ngắt phần mềm được gửi tới một chương trình báo rằng có một sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra. Các sự kiện này có thể rất đa dạng từ các yêu cầu người sử dụng truy cập vào bộ nhớ bất hợp pháp. Một vài signal, như signal ngắt, chỉ rằng một người sử dụng đã đòi hỏi chương trình làm cái gì đó mà không trong sự kiểm soát.
 • Hệ thống ghi log trong Unix/Linux

  Hệ thống ghi log trong Unix/Linux
  Các hệ thống Unix có hệ thống ghi log rất mạnh và linh động, mà cho bạn khả năng để ghi lại hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng và sau đó thao tác sự ghi log này để truy xét thông tin bạn yêu cầu.
 • Hiệu năng hệ thống trong Unix/Linux

  Hiệu năng hệ thống trong Unix/Linux
  Mục đích của chương hướng dẫn này là giới thiệu phân tích hiệu năng bằng các công cụ có sẵn để giám sát và quản lý hiệu năng trên các hệ thống Unix, và để cung cấp một nguyên tắc chỉ đạo chung về cách để phát hiện và sửa các vấn đề về hiệu năng trong môi trường Unix.
 • Quản lý người dùng trong Unix/Linux

  Quản lý người dùng trong Unix/Linux
  Unix hỗ trợ một khái niệm là tài khoản nhóm Group Account mà tạo nhóm một số tài khoản một cách logic. Mỗi tài khoản sẽ là một phần của bất cứ tài khoản nhóm nào. Nhóm trong Unix đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện sự quản lý về tiến trình và cho phép tới file.
 • Cơ bản về hệ thống File trong Unix/Linux

  Cơ bản về hệ thống File trong Unix/Linux
  Một hệ thống file là một tập hợp logic của các file trên một vùng phân hoạch (partition) hoặc một đĩa. Một vùng phân hoạch là một nơi chứa thông tin và có thể tổ hợp thành một đĩa cứng nếu muốn.
 • Regular Expression trong Unix/Linux

  Regular Expression trong Unix/Linux
  Một Regular Expression là một chuỗi mà có thể sử dụng để diễn tả các dãy khác nhau (cách sắp xếp) của các ký tự. Regular Expression thường được sử dụng bởi các lệnh Unix khác nhau, bao gồm ed, sed, awk, grep và miền giới hạn vi.
 • Vòng lặp select trong Shell

  Vòng lặp select trong Shell
  Vòng lặp select cung cấp một cách dễ dàng để tạo một menu được đánh số từ đó người sử dụng có thể chọn lựa. Nó là hữu ích khi bạn muốn hỏi người sử dụng để chọn một hoặc nhiều mục từ một danh sách các lựa chọn.
 • Vòng lặp until trong Shell

  Vòng lặp until trong Shell
  Vòng lặp while là hoàn hảo cho tình huống mà bạn muốn thực thi một tập hợp lệnh trong khi một số điều kiện là true. Đôi khi bạn cần thực thi một tập hợp các lệnh cho tới khi một điều kiện là true, khi đó bạn cần sử dụng vòng lặp until.
 • Vòng lặp for trong Shell

  Vòng lặp for trong Shell
  Vòng lặp for hoạt động trên các danh sách của các mục (item). Nó lặp đi lặp lại một tập hợp các lệnh cho mỗi mục trong một danh sách.
 • ManPage Help trong Unix

  ManPage Help trong Unix
  Tất cả các lệnh Unix đi kèm với các chức năng tùy ý và bắt buộc. Nó là rất thông thường khi bạn quên cú pháp đầy đủ của những lệnh này.
 • Các hàm Shell

  Các hàm Shell
  Các hàm cho phép bạn tinh giản một tính năng tổng thể của một script vào một phần nhỏ và logic hơn mà có thể thực hiện cùng một chức năng bất cứ khi nào nó được cần thông qua việc gọi hàm.
 • Điều hướng IO trong Unix/Linux

  Điều hướng IO trong Unix/Linux
  Hầu hết các lệnh hệ thống Unix nhận dữ liệu input từ terminal của bạn và gửi output lại cho terminal của bạn. Một lệnh thường đọc input của nó từ một địa điểm gọi là input tiêu chuẩn (standard input), mà xảy ra với terminal của bạn theo mặc định.
 • Các kỹ thuật trích dẫn trong Unix/Linux

  Các kỹ thuật trích dẫn trong Unix/Linux
  Shell cung cấp các siêu ký tự đa dạng mà có ý nghĩa đặc biệt trong khi sử dụng chúng trong bất kỳ Shell script nào và gây ra sự giới hạn của một từ trừ khi được trích dẫn.
 • Trình thay thế Shell

  Trình thay thế Shell
  Shell thực hiện phép thế khi nó gặp một biểu thức mà chứa một hoặc nhiều ký tự đặc biệt.
 • Điều khiển vòng lặp trong Unix/Linux

  Điều khiển vòng lặp trong Unix/Linux
  Chương trước bạn đã được hướng dẫn cách tạo vòng lặp và làm việc với chúng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Đôi khi bạn cần dừng một vòng lặp hoặc tiếp tục tiến hành quá trình lặp đi lặp lại của chúng.
 • Vòng lặp trong Unix/Linux

  Vòng lặp trong Unix/Linux
  Vòng lặp là công cụ chương trình có tính năng mạnh, cho phép bạn có thể lặp lại một tập hợp các lệnh. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu qua các ví dụ thực hành về vòng lặp có trong các chương trình shell.
 • Điều khiển luồng trong Shell

  Điều khiển luồng trong Shell
  Trong khi viết một Shell script, có thể có một tình huống khi bạn cần để theo một path ngoài 2 path đã được cung cấp. Vì thế bạn cần tạo cách sử dụng của các lệnh có điều kiện mà cho phép chương trình của bạn tạo các quyết định chính xác và thực hiện các hành động đúng.