Lệnh prnport trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh prnport ngoài việc hiển thị và thay đổi cấu hình cổng còn giúp tạo, xóa và liệt kê các cổng máy in TCP/IP tiêu chuẩn,

Cú pháp lệnh prnport

cscript prnport {-a | -d | -l | -g | -t | -?} [-r <PortName>]
[-s <ServerName>] [-u <UserName>] [-w <Password>] [-o {raw | lpr}]
[-h <Hostaddress>] [-q <QueueName>] [-n <PortNumber>] -m{e | d}
[-i <SNMPIndex>] [-y <CommunityName>] -2{e | -d}

Tham số lệnh prnport

Tham số

Mô tả

-a

Tạo một cổng máy in TCP/IP tiêu chuẩn.

-d

Xóa một cổng máy in TCP/IP tiêu chuẩn.

-l

Liệt kê tất cả các cổng máy in TCP IP tiêu chuẩn trên máy tính được chỉ định bởi tham số -s.

-g

Hiển thị cấu hình của cổng máy in TCP/IP tiêu chuẩn.

-t

Định cấu hình cài đặt cho cổng máy in TCP/IP tiêu chuẩn.

-r <PortName>

Chỉ định cổng mà máy in được kết nối.

-s <ServerName>

Chỉ định tên của máy tính từ xa lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Nếu bạn không chỉ định máy tính từ xa, máy tính cục bộ sẽ được sử dụng theo mặc định.

-u <UserName> -w

Chỉ định tài khoản được cấp quyền để kết nối với máy tính lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Tất cả các thành viên trong nhóm quản trị viên cục bộ của máy tính mục tiêu đều có các quyền này, tuy nhiên các điều khoản cũng có thể được cấp cho những người dùng khác. Nếu bạn không chỉ định một tài khoản, bạn phải đăng nhập một tài khoản được cấp các quyền này để lệnh có thể được thực thi.

o {raw | lpr}

Chỉ định giao thức mà cổng sẽ sử dụng, TCP raw hoặc TCP lpr. Nếu bạn sử dụng TCP thô (raw port), bạn có thể tùy ý chỉ định số cổng bằng cách sử dụng tham số -n. Số cổng mặc định là 9100.

-h <Hostaddress>

Chỉ định (theo địa chỉ IP) máy in mà bạn muốn cấu hình cổng cho nó.

-q <QueueName>

Chỉ định tên hàng đợi cho một cổng TCP thô.

-n <PortNumber>

Chỉ định số cổng cho cổng TCP thô. Số cổng mặc định là 9100.

-m{e | d}

Chỉ định xem liệu SNMP có được bật hay không. Tham số e kích hoạt SNMP. Tham số d tắt SNMP.

-i <SNMPIndex

Chỉ định chỉ mục SNMP, nếu SNMP được bật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Rfc 1759 tại trang Web trình soạn thảo Rfc.

-y <CommunityName>

Chỉ định tên community name của SNMP, nếu SNMP được bật.

-2{e | -d}

Chỉ định xem liệu spool kép (double spools, còn được gọi là respooling) có được kích hoạt cho cổng TCP lpr hay không. Spool kép rất cần thiết bởi TCP lpr phải bao gồm số byte chính xác trong tệp điều khiển được gửi tới máy in, nhưng giao thức không thể nhận được số đếm từ nhà cung cấp bản in cục bộ. Vì vậy, khi một tập tin được spooled vào một hàng đợi in lpr TCP, nó cũng được spooled như là một tập tin tạm thời trong thư mục system32. TCP lpr xác định kích thước của tệp tạm thời và gửi kích thước này tới máy chủ đang chạy LPD. Tham số e kích hoạt spool kép trong khi Tham số d vô hiệu hóa spool kép.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh prnport

Lệnh prnport là một tập lệnh Visual Basic nằm trong thư mục %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\. Để sử dụng lệnh này, tại command prompt, bạn gõ cscript theo sau là đường dẫn đầy đủ đến tệp prnport, hoặc thay đổi các thư mục vào thư mục thích hợp. Ví dụ:

cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prnport

Nếu thông tin mà bạn cung cấp chứa dấu cách, hãy sử dụng dấu ngoặc kép cho văn bản (ví dụ: "computer Name").

Ví dụ lệnh prnport

Để hiển thị tất cả các cổng in TCP/IP tiêu chuẩn trên máy chủ có tên \\Server1, hãy nhập:

cscript prnport -l -s Server1

Để xóa cổng in TCP/IP tiêu chuẩn trên máy chủ có tên \\Server1 kết nối với mạng máy in ở 10.2.3.4, hãy nhập:

cscript prnport -d -s Server1 -r IP_10.2.3.4

Để thêm cổng in TCP/IP tiêu chuẩn trên máy chủ có tên \\Server1 kết nối với mạng máy in ở 10.2.3.4 và sử dụng giao thức TCP thô trên cổng 9100, hãy nhập:

cscript prnport -a -s Server1 -r IP_10.2.3.4 -h 10.2.3.4 -o raw -n 9100

Để kích hoạt SNMP, hãy chỉ định community name "công khai" và đặt chỉ mục SNMP thành 1 trên mạng máy in ở 10.2.3.4 được máy chủ \\Server1 chia sẻ, nhập:

cscript prnport -t -s Server1 -r IP_10.2.3.4 -me -y public -i 1 -n 9100

Để thêm cổng in TCP/IP tiêu chuẩn trên máy tính cục bộ kết nối với mạng máy in ở 10.2.3.4 và tự động nhận các cài đặt thiết bị từ máy in, hãy nhập:

cscript prnport -a -r IP_10.2.3.4 -h 10.2.3.4

Xem thêm:

Thứ Sáu, 19/10/2018 23:00
52 👨 403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản