Lệnh Fsutil trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil thực hiện các tác vụ có liên quan đến File Allocation Table (FAT) và hệ thống file NTFS, chẳng hạn như quản lý các điểm reparse, quản lý các file sparse hoặc hủy bỏ mount một ổ đĩa. Nếu nó được sử dụng mà không có tham số, lệnh Fsutil sẽ hiển thị một danh sách các lệnh con được hỗ trợ.

Lưu ý khi sử dụng lệnh Fsutil

Bạn phải đăng nhập với quyền admin hoặc thành viên của nhóm admin để sử dụng lệnh Fsutil. Lệnh Fsutil khá mạnh và chỉ được sử dụng bởi những người dùng cao cấp, những người có kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành Windows.

Bạn phải kích hoạt Windows Subsystem cho Linux trước khi bạn có thể chạy lệnh Fsutil. Chạy lệnh sau với tư cách Admin trong PowerShell để bật tính năng tùy chọn này:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy tính của mình sau khi được cài đặt. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn sẽ có thể chạy lệnh Fsutil với quyền admin.

Tham số lệnh Fsutil

Lệnh conMô tả
Fsutil 8dot3nameTruy vấn hoặc thay đổi cài đặt cho hành vi short name trên hệ thống. Ví dụ, tạo tên file có độ dài 8.3 ký tự. Loại bỏ short name cho tất cả các file trong một thư mục. Quét một thư mục và xác định các registry key có thể bị ảnh hưởng nếu short name bị loại bỏ khỏi các file trong thư mục.
Fsutil behaviorTruy vấn hoặc thiết lập hành vi cho ổ đĩa.
Fsutil dirtyTruy vấn xem dirty bit của ổ đĩa được đặt chủ động hay bị động. Nếu dirty bit của một ổ đĩa được thiết lập một cách bị động, lệnh autochk sẽ tự động kiểm tra ổ đĩa đó để tìm lỗi trong lần khởi động lại máy tính tiếp theo.
Fsutil fileTìm file theo tên người dùng (nếu Disk Quotas được kích hoạt), truy vấn phân bổ phạm vi cho một file, đặt short name cho file, đặt độ dài dữ liệu hợp lệ cho file, đặt zero data cho file, tạo file mới có kích thước được chỉ định, tìm ID file nếu được chỉ định một cái tên cụ thể, hoặc tìm tên liên kết file nếu ID file được chỉ định.
Fsutil fsinfoLiệt kê tất cả các ổ đĩa và truy vấn loại ổ đĩa, thông tin về ổ đĩa, ổ đĩa với NTFS cụ thể hoặc thống kê hệ thống file.
Fsutil hardlinkLiệt kê các hard link cho một file hoặc tạo một hard link (một mục nhập thư mục cho một file). Mỗi file có thể được coi là có ít nhất một hard link. Trên các ổ đĩa NTFS, mỗi file có thể có nhiều hard link, do đó, một file duy nhất có thể xuất hiện trong nhiều thư mục (hoặc thậm chí trong cùng một thư mục, với các tên khác nhau). Bởi vì tất cả các liên kết tham chiếu cùng một file, nên các chương trình có thể mở bất kỳ liên kết nào và sửa đổi file. Một file bị xóa khỏi hệ thống file chỉ sau khi tất cả các liên kết đến nó bị xóa. Sau khi bạn tạo một hard link, các chương trình có thể sử dụng nó như bất kỳ tên file nào khác.
Fsutil objectidQuản lý định danh đối tượng, được sử dụng bởi hệ điều hành Windows nhằm theo dõi các đối tượng như file và thư mục.
Fsutil quotaQuản lý quota (hạn ngạch) trên ổ đĩa NTFS để cung cấp quyền kiểm soát chính xác hơn bộ nhớ trên mạng. Quota ổ đĩa được áp dụng trên mỗi ổ đĩa và cho phép cả giới hạn lưu trữ cứng và mềm được triển khai trên cơ sở từng người dùng.
Fsutil repairTruy vấn hoặc đặt trạng thái tự khôi phục ổ đĩa. Nỗ lực tự khôi phục NTFS để sửa lỗi hệ thống file NTFS trực tuyến mà không cần chạy Chkdsk.exe. Fsutil repair bao gồm bắt đầu xác minh trên ổ đĩa và chờ hoàn thành quá trình sửa chữa.
Fsutil reparsepointTruy vấn hoặc xóa điểm reparse (đối tượng hệ thống file NTFS có thuộc tính xác định được, chứa dữ liệu do người dùng kiểm soát). Các điểm reparse được sử dụng để mở rộng chức năng trong hệ thống con input/output (I/O). Chúng được sử dụng cho các điểm giao tiếp thư mục và các điểm mount ổ đĩa. Chúng cũng được sử dụng bởi driver bộ lọc hệ thống file để đánh dấu một số file đặc biệt cho driver đó.
Fsutil resourceTạo một Secondary Transactional Resource Manager, khởi động hoặc dừng một Transactional Resource Manager, hiển thị thông tin về Transactional Resource Manager hoặc sửa đổi hành vi của nó.
Fsutil sparseQuản lý các file sparse. File sparse là file trong đó có một hoặc nhiều vùng dữ liệu chưa được phân bổ. Một chương trình sẽ tìm thấy các vùng chưa được phân bổ này. Chúng chứa các byte có giá trị bằng 0, nhưng không có không gian ổ đĩa được sử dụng để biểu diễn các giá trị 0 này. Tất cả dữ liệu có ý nghĩa hoặc mang giá trị 0 được phân bổ, trong khi tất cả dữ liệu không có ý nghĩa (các chuỗi dữ liệu lớn gồm các số 0) không được phân bổ. Khi một file sparse được đọc, dữ liệu phân bổ được trả về khi dữ liệu được lưu trữ, còn dữ liệu không được phân bổ trả về số 0 (theo mặc định phù hợp với đặc tả yêu cầu bảo mật C2). Hỗ trợ file sparse cho phép dữ liệu được giải phóng từ bất cứ nơi nào trong file.
Fsutil tieringCho phép quản lý các chức năng của tầng lưu trữ, chẳng hạn như cài đặt và vô hiệu hóa các flag và liệt kê các tầng.
Fsutil transactionCam kết một tiến trình xử lý được chỉ định, phục hồi tiến trình xử lý được chỉ định hoặc hiển thị thông tin về tiến trình xử lý.
Fsutil usnQuản lý nhật ký thay đổi Update Sequence Number (USN), cung cấp log (nhật ký) liên tục về tất cả các thay đổi được thực hiện đối với các file trên ổ đĩa.
Fsutil volumeQuản lý ổ đĩa. Bỏ mount một ổ đĩa, truy vấn để xem dung lượng trống có sẵn trên ổ đĩa hoặc tìm file đang sử dụng cụm được chỉ định.
Fsutil wimCung cấp các chức năng để khám phá và quản lý các file được WIM hỗ trợ.

Xem thêm:

Thứ Năm, 29/11/2018 14:43
51 👨 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản