Lệnh freedisk trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh freedisk kiểm tra xem liệu số lượng không gian ổ đĩa được chỉ định có sẵn trước khi quyết định có tiếp tục quá trình cài đặt hay không.

Cú pháp lệnh freedisk

freedisk [/s <computer> [/u [<Domain>\]<User> [/p [<Password>]]]] [/d <Drive>] [<Value>]

Tham số

Tham sốMô tả
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ. Tham số này áp dụng cho tất cả các file và thư mục được chỉ định trong lệnh.
/u [\]Chạy tập lệnh với quyền của tài khoản người dùng được chỉ định. Mặc định là quyền hệ thống.
/p []Chỉ định mật khẩu của tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/dChỉ định ổ đĩa mà bạn muốn tìm ra còn bao nhiêu không gian trống. Bạn phải chỉ định cho một máy tính từ xa.
Kiểm tra dung lượng ổ đĩa trống cụ thể. Bạn có thể chỉ định theo byte, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB hoặc YB.

Lưu ý

  • Sử dụng các tùy chọn dòng lệnh /s, /u/p chỉ khả dụng, khi bạn sử dụng /s. Bạn phải sử dụng /p với /u để cung cấp mật khẩu của người dùng.
  • Để cài đặt không cần giám sát, bạn có thể sử dụng lệnh freedisk trong các file batch cài đặt để kiểm tra dung lượng ổ dĩa trống cần thiết trước khi tiếp tục cài đặt.
  • Khi bạn sử dụng lệnh freedisk trong một file batch, nó trả về 0 nếu có đủ không gian và 1 nếu không có đủ không gian.

Ví dụ

Để xác định xem có ít nhất 50 MB dung lượng trống có sẵn trên ổ đĩa C:, hãy nhập:

freedisk 50mb

Đầu ra tương tự như sau sẽ xuất hiện trên màn hình:

INFO: The specified 52,428,800 byte(s) of free space is available on current drive.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 23/11/2018 17:41
52 👨 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản