Lệnh secedit:analyze trong Windows

Lệnh secedit:analyze cho phép bạn phân tích các cài đặt hệ thống hiện tại dựa trên các cài đặt cơ sở được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Để hiểu hơn cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh secedit:analyze

Secedit /analyze /db <database file name> [/cfg <configuration file name>] [/overwrite] [/log <log file name>] [/quiet}]

Tham số lệnh secedit:analyze

Tham số

Mô tả

db

Đây là tham số bắt buộc.

Chỉ định đường dẫn và tên của tệp cơ sở dữ liệu chứa cấu hình được lưu trữ để thực hiện phân tích.

Nếu tên tệp chỉ định cơ sở dữ liệu chưa có mẫu bảo mật (như được biểu thị bằng tệp cấu hình) được liên kết với nó, thì tùy chọn dòng lệnh /cfg \<configuration file name> cũng phải được chỉ định theo

cfg

Tham số tùy chọn.

Chỉ định đường dẫn và tên của mẫu bảo mật sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu để phân tích.

Tham số tùy chọn /cfg này chỉ hợp lệ khi được sử dụng với tham số /db \<database file name>.

overwrite

Tham số tùy chọn.

Chỉ định xem mẫu bảo mật trong tham số /cfg có nên ghi đè bất kỳ mẫu tổng hợp nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thay vì nối thêm kết quả vào mẫu được lưu trữ hay không. Tùy chọn dòng lệnh này chỉ hợp lệ khi tham số /cfg \<configuration file name> cũng được sử dụng.

log

Tham số tùy chọn.

Chỉ định đường dẫn và tên của tệp nhật ký sẽ được sử dụng trong quy trình.

quiet

Tham số tùy chọn.

Không hiển thị kết quả đầu ra trên màn hình. Bạn vẫn có thể xem kết quả phân tích bằng cách sử dụng phần đính kèm của Security Configuration and Analysis vào Microsoft Management Console (MMC).

Chú giải lệnh secedit:analyze

  • Các kết quả phân tích sẽ được lưu trữ trong một khu vực riêng biệt của cơ sở dữ liệu và có thể được xem trong phần đính kèm của Security Configuration and Analysis cho MMC.
  • Nếu đường dẫn cho tệp nhật ký không được cung cấp, tệp nhật ký mặc định, (systemroot\Documents and Settings*UserAccount\My Documents\Security\Logs*DatabaseName.log) sẽ được sử dụng.
  • Bắt đầu từ Windows Server 2008, lệnh con Secedit /refreshpolicy đã được thay thế bằng gpupdate. Để biết thêm thông tin về cách làm mới cài đặt bảo mật, hãy xem lệnh Gpupdate.

Ví dụ lệnh secedit:analyze

Để tiến hành phân tích cho các tham số bảo mật trên cơ sở dữ liệu bảo mật có tên SecDbContoso.sdb mà bạn đã tạo bằng phần đính kèm của Security Configuration and Analysis, và hướng kết quả đầu ra vào tệp SecAnalysisContosoFY11 với lời nhắc để bạn có thể xác minh xem lệnh có chạy chính xác hay không. Hãy gõ:

Secedit /analyze /db C:\Security\FY11\SecDbContoso.sdb /log C:\Security\FY11\SecAnalysisContosoFY11.log

Giả sử rằng quá trình phân tích cho thấy một số bất cập nên mẫu bảo mật SecContoso.inf đã được sửa đổi. Chạy lại lệnh để kết hợp các thay đổi, hướng kết quả đầu ra đến tệp hiện có có tên SecAnalysisContosoFY11 mà không cần nhắc, hãy gõ:

Secedit /analyze /db C:\Security\FY11\SecDbContoso.sdb /cfg SecContoso.inf /overwrite /log C:\Security\FY11\SecAnalysisContosoFY11.xml /quiet

Xem thêm:

Thứ Năm, 13/12/2018 16:00
52 👨 154
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản