Lệnh reset session trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh reset session cho phép bạn đặt lại (xóa) một phiên trên máy chủ Remote Desktop Session (rd Session Host). Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Lưu ý: Trong Windows Server 2008 R2, các dịch vụ đầu cuối (Terminal Services) đã được đổi tên thành Remote Desktop Services.

Cú pháp lệnh reset session

reset session {<SessionName> | <SessionID>} [/server:<ServerName>] [/v]

Tham số lệnh reset session

Tham số

Mô tả

<SessionName>

Chỉ định tên của phiên mà bạn muốn đặt lại. Để xác định tên của một phiên, hãy sử dụng lệnh query session.

<SessionID>

Chỉ định ID của phiên để đặt lại.

/server:<ServerName>

Chỉ định máy chủ đầu cuối chứa phiên mà bạn muốn đặt lại. Nếu tham số này không được chỉ định, máy chủ rd Session Host hiện tại sẽ được sử dụng theo mặc định.

/v

Hiển thị thông tin về các hành động đang được thực hiện.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh reset session

Bạn luôn luôn có thể đặt lại phiên của riêng mình, nhưng bạn sẽ phải có quyền truy cập kiểm soát hoàn toàn (Full Control access) để đặt lại phiên của một người dùng khác.

Lưu ý rằng việc đặt lại phiên của người dùng khác mà không cảnh báo cho họ có thể dẫn đến việc mất dữ liệu trong phiên đó.

Bạn chỉ nên đặt lại phiên khi nó bị trục trặc hoặc có vẻ như đã ngừng phản hồi.

Tham số /server chỉ được yêu cầu nếu bạn sử dụng phiên đặt lại từ máy chủ từ xa.

Ví dụ lệnh reset session

Để đặt lại phiên được chỉ định có tên rdp-tcp # 6, hãy nhập:

reset session rdp-tcp#6

Để đặt lại phiên sử dụng ID là 3, hãy nhập:

reset session 3

Xem thêm:

Thứ Hai, 26/11/2018 22:21
41 👨 1.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản