• Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript
  Nắm được sự khá biệt giữa các trình duyệt web khác nhau để xử lý từng cái theo cách tốt nhất là vô cùng quan trọng. Vì thế, bạn phải biết được trang web của bạn đang chạy trên trình duyệt nào từ đó mới có thể đưa ra cách xử lý phù hợp.
 • Image Map trong JavaScript Image Map trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>.
 • Debug trong JavaScript Debug trong JavaScript
  Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug.
 • Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript
  Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins. Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla.
 • Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo một hiệu ứng phức tạp, không giới hạn.
 • Form Validation trong JavaScript Form Validation trong JavaScript
  Form Validation thường được sử dụng trên Server, sau khi Client đã nhập tất cả dữ liệu cần thiết và sau đó nhấn nút Submit.
 • Xử lý lỗi trong JavaScript Xử lý lỗi trong JavaScript
  Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error).
 • Document Object Model (DOM) trong JavaScript Document Object Model (DOM) trong JavaScript
  Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng.
 • Regular Expression và RegExp trong JavaScript Regular Expression và RegExp trong JavaScript
  Một Regular Expression là một đối tượng miêu tả một pattern của các ký tự.
 • Đối tượng Math trong JavaScript Đối tượng Math trong JavaScript
  Đối tượng Math cung cấp cho bạn các thuộc tính và phương thức cho các hằng số và hàm toán học. Không giống các đối tượng Global khác, Math không là một constructor. Tất cả thuộc tính và phương thức của Math là tĩnh (Static) và có thể được gọi bởi sử dụng Math như là một đối tượng mà không phải tạo nó.
 • Đối tượng Date trong JavaScript Đối tượng Date trong JavaScript
  Đối tượng Date là một kiểu dữ liệu được xây dựng trong Ngôn ngữ JavaScript.
 • Mảng (Array) trong JavaScript Mảng (Array) trong JavaScript
  Đối tượng Array - Mảng giúp bạn lưu giữ nhiều giá trị trong một biến đơn. Nó lưu giữ một tập hợp theo dãy có kích cỡ cố định của các phần tử trong cùng kiểu (type). Một mảng được sử dụng để lưu một tập hợp dữ liệu, nhưng nó thường hữu ích hơn để nghĩ một mảng như là một tập hợp của các biến trong cùng một kiểu.
 • Đối tượng String trong JavaScript Đối tượng String trong JavaScript
  Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ.
 • Đối tượng Boolean trong JavaScript Đối tượng Boolean trong JavaScript
  Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN, undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false.
 • Đối tượng Number trong JavaScript Đối tượng Number trong JavaScript
  Đối tượng Number biểu diễn ngày ở dạng giá trị số, hoặc số integer hoặc floating-point. Nói chung, bạn không cần lo lắng về các đối tượng Number bởi vì trình duyệt tự động biến đổi các number literal để minh họa các lớp số.
 • Đối tượng trong JavaScript Đối tượng trong JavaScript
  JavaScript là một Ngôn ngữ chương trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming). Một Ngôn ngữ chương trình có thể được gọi là hướng đối tượng nếu nó cung cấp 4 khả năng cơ bản tới nhà lập trình.
 • In trang trong JavaScript In trang trong JavaScript
  Nhiều khi bạn sẽ thích đặt một nút trên trang web của bạn để in nội dung trang đó thông qua một máy in. JavaScript giúp bạn thực hiện chức năng này bởi sử dụng hàm print của đối tượng window.