Lệnh prompt trong Windows

Lệnh prompt giúp thay đổi file command prompt Cmd.exe. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh prompt sẽ đặt lại command prompt về thiết lập mặc định, thiết lập mặc định này là ký tự ổ đĩa hiện hành và thư mục theo sau bởi ký hiệu lớn hơn (>).

Cú pháp lệnh prompt

prompt [<Text>]

Tham số lệnh prompt

Tham số

Mô tả

<Text>

Chỉ định văn bản và thông tin mà bạn muốn đính kèm trong command prompt.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh prompt

Bạn có thể tùy chỉnh command prompt để hiển thị bất kỳ văn bản nào bạn muốn, bao gồm các thông tin như tên của thư mục hiện tại, ngày giờ và số phiên bản của Microsoft Windows.

Bảng sau đây liệt kê các ký tự kết hợp mà bạn có thể đính kèm thay thế, hoặc đính kèm bên ngoài một hoặc nhiều chuỗi ký tự trong tham số <Text>. Danh sách bao gồm mô tả ngắn gọn về văn bản hoặc thông tin mà mỗi ký tự kết hợp sẽ thêm vào command prompt của bạn.

Ký tự

Mô tả

$q

= (dấu bằng)

$$

$ (ký hiệu đô la)

$t

Thời gian hiện tại

$d

Ngày hiện tại

$p

Ổ đĩa và đường dẫn hiện tại

$v

Số phiên bản của Windows

$n

Ổ đĩa hiện tại

$g

> (dấu lớn hơn)

$l

< (dấu nhỏ hơn)

$b

$_

Chuyển xuống dòng kế tiếp

$e

Mã thoát ANSI (mã 27)

$h

Phím xóa Backspace (để xóa một ký tự đã được ghi vào dòng lệnh)

$a

& (dấu và)

$c

( (dấu ngoặc đơn bên trái, mở ngoặc)

$f

) (dấu ngoặc đơn bên phải, đóng ngoặc)

$s

Dấu cách

Khi các tiện ích mở rộng lệnh được kích hoạt (đặt làm mặc định) lệnh prompt sẽ hỗ trợ các định dạng ký tự sau:

Ký tự

Mô tả

$+

Số 0 hoặc ký tự dấu cộng (+), tùy thuộc vào chiều sâu của ngăn xếp thư mục pushd (mỗi ký tự ứng cho một cấp độ).

$m

Tên từ xa được liên kết với ký tự ổ đĩa hiện tại hoặc chuỗi rỗng nếu ổ đĩa hiện tại không phải là ổ đĩa mạng.

Nếu bạn đính kèm ký tự $p trong tham số <Text>, đĩa của bạn sẽ được đọc sau khi bạn nhập mỗi lệnh (để xác định ổ đĩa và đường dẫn hiện tại). Điều này có thể tiêu tốn thêm một chút thời gian, đặc biệt là với các ổ đĩa mềm.

Ví dụ lệnh prompt

Để đặt command prompt hai dòng cùng với ngày và giờ hiện tại trên dòng đầu tiên và dấu lớn hơn ở dòng tiếp theo, hãy nhập:

prompt $d$s$s$t$_$g

Command prompt được thay đổi như sau (trong đó ngày và giờ là ngày giờ lúc lệnh được đặt):

Fri 06/01/2007 13:53:28.91

>

Để đặt command prompt hiển thị dưới dạng mũi tên (->), hãy nhập:

prompt --$g

Để thay đổi command prompt thành cài đặt mặc định theo cách thủ công (ổ đĩa và đường dẫn hiện tại theo sau là dấu lớn hơn), hãy nhập:

prompt $p$g

Xem thêm:

Thứ Tư, 24/10/2018 15:58
52 👨 1.111
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản