Lệnh flattemp trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh flattemp kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các thư mục flat tạm thời. Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh flattemp

flattemp {/query | /enable | /disable}

Tham số

Tham sốMô tả
/queryTruy vấn cài đặt hiện tại.
/enableKích hoạt các thư mục flat tạm thời. Các User sẽ chia sẻ cùng một thư mục tạm thời, trừ khi thư mục tạm thời nằm trong thư mục chính của một user cụ thể nào đó.
/disableVô hiệu hóa các thư mục flat tạm thời. Mỗi thư mục tạm thời của người dùng sẽ nằm trong một thư mục riêng biệt (được xác định bởi ID phiên của người dùng đó).
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Lệnh flattemp chỉ khả dụng khi bạn đã cài đặt Terminal Server role service trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc rd Session Host role service trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2.
  • Bạn phải có quyền admin để chạy lệnh flattemp.
  • Sau mỗi người dùng có một thư mục tạm thời, hãy sử dụng lệnh flattemp /enable để kích hoạt các thư mục flat tạm thời.
  • Phương pháp mặc định để tạo thư mục tạm thời cho nhiều người dùng (thường được chỉ định bởi các biến môi trường TEMPTMP) là tạo các thư mục con trong thư mục \Temp, bằng cách sử dụng logonID làm tên thư mục con. Ví dụ, nếu biến môi trường TEMP trỏ tới C:\Temp, thư mục tạm thời được gán cho người dùng logonID 4C:\Temp\4. Sử dụng lệnh flattemp, bạn có thể trỏ trực tiếp đến thư mục \Temp và ngăn việc tạo thành các thư mục con. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn các thư mục tạm thời của người dùng được chứa trong các thư mục chính, cho dù trên ổ đĩa cục bộ rd Session Host server hoặc trên một ổ đĩa mạng chia sẻ. Bạn chỉ nên sử dụng lệnh flattemp /enable khi mỗi người dùng có một thư mục tạm thời riêng biệt.
  • Bạn có thể gặp lỗi ứng dụng nếu thư mục tạm thời của người dùng nằm trên ổ đĩa mạng. Điều này xảy ra khi ổ đĩa mạng chia sẻ không truy cập được trong giây lát trên mạng. Vì các file tạm thời của ứng dụng không thể truy cập được hoặc không đồng bộ hóa, nó phản hồi như thể ổ đĩa đã ngừng hoạt động. Không nên chuyển thư mục tạm thời sang ổ đĩa mạng. Mặc định là giữ các thư mục tạm thời trên ổ cứng cục bộ. Nếu bạn gặp phải điều gì đó khác lạ hoặc các lỗi liên quan đến ổ đĩa với các ứng dụng nhất định, hãy ổn định kết nối mạng của bạn hoặc di chuyển các thư mục tạm thời trở lại ổ cứng cục bộ.
  • Nếu bạn vô hiệu hóa bằng cách sử dụng các thư mục tạm thời riêng biệt cho mỗi phiên, các cài đặt flattemp sẽ bị bỏ qua. Tùy chọn này được đặt trong công cụ Remote Desktop Services Configuration.

Ví dụ

Để hiển thị cài đặt hiện tại cho các thư mục flat tạm thời, hãy nhập:

flattemp / query

Để kích hoạt các thư mục flat tạm thời, hãy nhập:

flattemp / enable

Để tắt các thư mục flat tạm thời, hãy nhập:

flattemp / disable

Xem thêm:

Thứ Hai, 19/11/2018 17:28
51 👨 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản