Lệnh dcgpofix trong Windows

Lệnh dcgpofix tái tạo các Group Policy Objects (GPO) mặc định cho một domain. Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh dcgpofix

DCGPOFix [/ignoreschema] [/target: {Domain | DC | Both}] [/?]

Tham số

Tham sốMô tả
/ignoreschemaBỏ qua phiên bản của lược đồ Active Directory mc khi bạn chạy lệnh này. Nếu không, lệnh này chỉ hoạt động trên cùng một phiên bản lược đồ như phiên bản Windows mà trong đó lệnh được truyền.
/target {DomainDC
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Lệnh dcgpofix có sẵn trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008, ngoại trừ các cài đặt Server Core.
  • Mặc dù Group Policy Management Console (GPMC) được phân phối với Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008, bạn phải cài đặt Group Policy Management dưới dạng một tính năng thông qua Server Manager.

Ví dụ

Khôi phục Default Domain Policy GPO về trạng thái ban đầu của nó. Bạn sẽ mất mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với GPO này. Cách tốt nhất là bạn chỉ nên định cấu hình Default Domain Policy GPO để quản lý cài đặt Account Policies mặc định, Password Policy, Account Lockout Policy và Kerberos Policy. Trong ví dụ này, bạn bỏ qua phiên bản của lược đồ Active Directory để lệnh dcgpofix không bị giới hạn trong cùng một lược đồ như phiên bản Windows, trong đó lệnh được chuyển đi.

dcgpofix /ignoreschema /target:Domain

Khôi phục Default Domain Controllers Policy GPO về trạng thái ban đầu của nó. Bạn sẽ mất mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với GPO này. Cách tốt nhất là bạn nên cấu hình Default Domain Controllers Policy GPO chỉ để đặt quyền người dùng và chính sách kiểm tra. Trong ví dụ này, bạn bỏ qua phiên bản của lược đồ Active Directory để lệnh dcgpofix không bị giới hạn trong cùng một lược đồ như phiên bản Windows, trong đó lệnh được chuyển đi.

dcgpofix /ignoreschema /target:DC

Xem thêm:

Thứ Tư, 24/10/2018 12:26
51 👨 342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản