Lệnh reg query trong Windows

Lệnh reg query giúp trả về danh sách lớp tiếp theo của các subkey và các entry đã được đặt trong một subkey được chỉ định trong registry. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg query

reg query <KeyName> [{/v <ValueName> | /ve}] [/s] [/se <Separator>] [/f <Data>] [{/k | /d}] [/c] [/e] [/t <Type>] [/z]

Tham số lệnh reg query

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey đầu tiên được so sánh. Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\<ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các root key hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

/v <ValueName>

Chỉ định tên giá trị registry sẽ được truy vấn. Nếu bỏ qua tham số này, tất cả các tên giá trị cho KeyName được trả về. ValueName cho tham số này là trở thành một tùy chọn nếu tùy chọn /f cũng được sử dụng.

/ve

Chạy truy vấn cho các giá trị tên trống.

/s

Chỉ định truy vấn tất cả các subkey và các giá trị tên đệ quy.

/se <Separator>

Chỉ định dấu tách các giá trị đơn lẻ để tìm kiếm trong giá trị tên dạng REG_MULTI_SZ. Nếu Dấu phân tách không được chỉ định, \0 sẽ được sử dụng theo mặc định.

/f <Data>

Chỉ định dữ liệu hoặc mẫu để tìm kiếm. Sử dụng dấu ngoặc kép nếu một chuỗi chứa dấu cách. Nếu tham số này không được chỉ định, ký tự đại diện (*) sẽ được sử dụng làm mẫu tìm kiếm theo mặc định.

/k

Chỉ định chỉ tìm kiếm trong tên của các key.

/d

Chỉ định chỉ tìm kiếm trong dữ liệu.

/c

Chỉ định rằng truy vấn sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường. Theo mặc định, truy vấn sẽ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

/e

Chỉ định trả về các kết quả khớp nhau chính xác. Theo mặc định, tất cả các kết quả phù hợp sẽ được trả về.

/t <Type>

Chỉ định loại registry để tìm kiếm. Các registry hợp lệ là: REG_SZ, REG_MULTI_SZ, REG_EXPAND_SZ, REG_DWORD, REG_BINARY, REG_NONE. Nếu tham số này không được chỉ định, tất cả các loại đều sẽ được tìm kiếm.

/z

Chỉ định kết quả tìm kiếm phải bao gồm cả các dữ liệu dạng số số tương đương về dạng registry.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Tham số lệnh reg query

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg query:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg query

Để hiển thị giá trị của giá trị tên Version trong key HKLM\Software\Microsoft\ResKit, hãy nhập:

REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit /v Version

Để hiển thị tất cả các subkey và giá trị trong key HKLM\Software\Microsoft\ResKit\Nt\Setup trên máy tính từ xa có tên ABC, hãy gõ:

REG QUERY \\ABC\HKLM\Software\Microsoft\ResKit\Nt\Setup /s

Để hiển thị tất cả các subkey và giá trị của registry dạng REG_MULTI_SZ, trong đó, sử dụng # làm dấu phân cách, hãy nhập:

REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit\Nt\Setup /se #

Để hiển thị key, giá trị và dữ liệu cho các đối sánh chính xác và phân biệt chữ hoa chữ thường của SYSTEM trong giá trị gốc HKLM của registry dạng REG_SZ, hãy nhập:

REG QUERY HKLM /f SYSTEM /t REG_SZ /c /e

Để hiển thị key, giá trị và dữ liệu khớp với 0F trong dữ liệu của root key HKCU của kiểu dữ liệu REG_BINARY, hãy gõ:

REG QUERY HKCU /f 0F /d /t REG_BINARY

Để hiển thị giá trị và dữ liệu cho giá trị tên rỗng (mặc định) trong HKLM\SOFTWARE, hãy nhập:

REG QUERY HKLM\SOFTWARE /ve

Xem thêm:

Thứ Ba, 13/11/2018 21:57
51 👨 757
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản