Lệnh reg export trong Windows

Lệnh reg export giúp sao chép các subkey, entry và giá trị được chỉ định của máy tính cục bộ vào một tệp để xuất sang các máy chủ khác. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg export

Reg export KeyName FileName [/y]

Tham số lệnh reg export

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey. Thao tác xuất file chứa subkey chỉ hoạt động trên máy tính cục bộ. Tham số KeyName phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC.

<FileName>

Chỉ định tên và đường dẫn của tệp được tạo trong quá trình tiến hành xuất tệp. Tệp phải có phần mở rộng là .reg.

/y

Ghi đè lên bất kỳ tệp nào có tên FileName hiện có trên hệ thống mà không cần nhắc phải xác nhận.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh reg export

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg export:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg export

Để xuất nội dung của tất cả các subkey và giá trị của key có tên MyApp vào tệp AppBkUp.reg, hãy nhập:

reg export HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.reg

Xem thêm:

Chủ Nhật, 11/11/2018 09:49
52 👨 392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản