Lệnh Fsutil repair trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil repair quản lý và giám sát các hoạt động sửa chữa tự phục hồi NTFS. Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh Fsutil repair

fsutil repair [enumerate] <volumepath> [<LogName>]
fsutil repair [initiate] <VolumePath> <FileReference>
fsutil repair [query] <VolumePath>
fsutil repair [set] <VolumePath> <Flags>
fsutil repair [wait][<WaitType>] <VolumePath>

Tham số

Tham sốMô tả
enumerateLiệt kê các mục của nhật ký sự cố cho một ổ đĩa.
<volumepath>Chỉ định tên ổ đĩa, theo sau là dấu hai chấm.
<LogName>$Corrupt - Tập hợp các sự cố đã được xác nhận trong một ổ đĩa.
$Verify - Tập hợp các sự cố tiềm năng, chưa được xác nhận trong một ổ đĩa.
initiateBắt đầu tự phục hồi NTFS.
<FileReference>Chỉ định ID file ổ đĩa NTFS cụ thể (số tham chiếu file). Tham chiếu file bao gồm số phân đoạn của file.
queryTruy vấn trạng thái tự phục hồi của ổ đĩa NTFS.
setĐặt trạng thái tự phục hồi của ổ đĩa.
<Flags>Chỉ định phương pháp sửa lỗi sẽ được sử dụng khi cài đặt trạng thái tự phục hồi của ổ đĩa.

Tham số Flags có thể được đặt thành ba giá trị:

- 0x01: Cho phép sửa lỗi chung.
- 0x09: Cảnh báo về khả năng mất dữ liệu mà không cần sửa chữa.
- 0x00: Vô hiệu hóa các hoạt động sửa chữa tự phục hồi NTFS.
stateTruy vấn trạng thái sự cố của hệ thống hoặc cho một ổ đĩa nhất định.
waitChờ quá trình sửa chữa hoàn thành. Nếu NTFS đã phát hiện sự cố trên ổ đĩa mà nó đang thực hiện sửa chữa, tùy chọn này cho phép hệ thống đợi cho đến khi quá trình sửa chữa hoàn tất, trước khi chạy bất kỳ tập lệnh đang chờ xử lý nào.
[WaitType {0|1}]Cho biết người dùng phải chờ sửa chữa hiện tại hay chờ tất cả các sửa chữa hoàn thành. WaitType có thể được đặt thành các giá trị sau:

- 0: Chờ đợi tất cả các quá trình sửa chữa hoàn thành. (Giá trị mặc định)
- 1: Chờ đợi để quá trình sửa chữa hiện tại hoàn thành.

Lưu ý

Tính năng tự phục hồi NTFS cố gắng sửa lỗi hỏng của hệ thống file NTFS trực tuyến mà không yêu cầu Chkdsk.exe chạy. Tính năng này đã được giới thiệu trong Windows Server 2008.

Ví dụ

Để liệt kê các sự cố đã được xác nhận của một ổ đĩa, hãy nhập:

fsutil repair enumerate C: $Corrupt

Để cho phép tự sửa chữa trên ổ C, hãy nhập:

fsutil repair set c: 1

Để tắt tính năng sửa chữa tự phục hồi trên ổ C, hãy nhập:

fsutil repair set c: 0

Xem thêm:

Thứ Sáu, 14/12/2018 14:33
4,33 👨 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản