Lệnh prnmngr trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh prnmngr được sử dụng để thêm, xóa và liệt kê các máy in hoặc kết nối máy in, ngoài việc cài đặt và hiển thị máy in mặc định.

Cú pháp lệnh prnmngr

cscript Prnmngr {-a | -d | -x | -g | -t | -l | -?}[c] [-s <ServerName>] 
[-p <printerName>] [-m <printermodel>] [-r <PortName>] [-u <UserName>]
[-w <Password>]

Tham số lệnh prnmngr

Tham số

Mô tả

-a

Thêm một kết nối máy in cục bộ.

-d

Xóa kết nối máy in.

-x

Xóa tất cả các máy in trong máy chủ được chỉ định bằng tham số -s. Nếu bạn không chỉ định một máy chủ cụ thể, Windows sẽ xóa tất cả các máy in trên máy tính cục bộ theo mặc định.

-g

Hiển thị máy in mặc định.

-t

Thiết lập máy in mặc định thành máy in được chỉ định bởi tham số -p.

-l

liệt kê tất cả các máy in được cài đặt trên máy chủ được chỉ định bởi tham số -s. Nếu bạn không chỉ định một máy chủ cụ thể, Windows sẽ liệt kê các máy in được cài đặt trên máy tính cục bộ.

c

Chỉ định tham số áp dụng cho các kết nối máy in. Có thể được sử dụng với các tham số -a và -x.

-s

Chỉ định tên của máy tính từ xa lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Nếu bạn không chỉ định máy tính, máy tính cục bộ sẽ được sử dụng.

-p <printerName>

Chỉ định tên của máy in mà bạn muốn quản lý.

-m <DrivermodelName>

Chỉ định (theo tên) trình điều khiển mà bạn muốn cài đặt. Trình điều khiển thường được đặt tên theo kiểu máy in mà chúng hỗ trợ. Hãy xem lại tài liệu của máy in để biết thêm thông tin chi tiết.

-r <PortName>

Chỉ định cổng nơi máy in được kết nối. Nếu đây là cổng song song hoặc cổng nối tiếp, hãy sử dụng ID của cổng đó (ví dụ: LPT1: hoặc COM1:). Nếu đây là cổng TCP/IP, hãy sử dụng tên cổng đã được chỉ định khi cổng được thêm vào.

-u <UserName> -w <Password>

Chỉ định tài khoản có quyền để kết nối với máy tính lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Tất cả các thành viên trong nhóm quản trị viên cục bộ của máy tính được chỉ định đều có các quyền này, nhưng các điều khoản cũng có thể được cấp cho những người dùng khác. Nếu bạn không chỉ định một tài khoản, bạn phải đăng nhập một tài khoản được cấp các quyền này để lệnh có thể được thực thi.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh prnmngr

Lệnh prnmngr là một tập lệnh Visual Basic nằm trong thư mục %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\. Để sử dụng lệnh này, tại command prompt, bạn gõ cscript theo sau là đường dẫn đầy đủ đến tệp prnmngr, hoặc thay đổi các thư mục vào thư mục thích hợp.

cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prnmngr

Nếu thông tin mà bạn cung cấp chứa dấu cách, hãy sử dụng dấu ngoặc kép cho văn bản (ví dụ: "computer Name").

Ví dụ lệnh prnmngr

Để thêm máy in có tên colorprinter_2 được kết nối với LPT1 trên máy tính cục bộ, đồng thời yêu cầu trình điều khiển máy in có tên là color printer Driver1, hãy nhập:

cscript prnmngr -a -p colorprinter_2 -m "color printer Driver1" -r lpt1:

Để xóa máy in có tên colorprinter_2 từ máy tính từ xa có tên HRServer, hãy nhập:

cscript prnmngr -d -s HRServer -p colorprinter_2

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 08:04
51 👨 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản