Lệnh bcdboot trong Windows

Lệnh bcdboot cho phép bạn nhanh chóng thiết lập phân vùng hệ thống, hoặc để sửa chữa môi trường boot nằm trên phân vùng hệ thống. Phân vùng hệ thống được thiết lập bằng cách sao chép một tập hợp các file Boot Configuration Data (BCD) đơn giản thành một phân vùng trống hiện có.

Để biết thêm thông tin về BCDboot, bao gồm thông tin về nơi tìm thấy lệnh BCDboot và các ví dụ về cách sử dụng lệnh này, hãy xem phần Các tùy chọn dòng lệnh BCDboot.

Cú pháp

bcdboot <source> [/l] [/s]

Các tham số

Tham sốMô tả
sourceChỉ định vị trí của thư mục Windows để sử dụng làm nguồn sao chép các file của môi trường boot.
/lChỉ định ngôn ngữ. Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh Mỹ.
/sChỉ định chữ cái cho phân vùng hệ thống. Mặc định là phân vùng hệ thống được xác định bởi firmware.

Các tùy chọn dòng lệnh BCDboot

Áp dụng cho: Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.

Như đã đề cập ở trên, công cụ BCDboot là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn quản lý các file phân vùng hệ thống. Bạn có thể sử dụng công cụ này trong các trường hợp sau:

 • Thiết lập các file boot trên phân vùng hệ thống khi bạn triển khai các máy tính mới.
 • Thiết lập Windows để boot vào một file Virtual hard disk (VHD).
 • Sửa chữa phân vùng hệ thống. Nếu phân vùng hệ thống bị hỏng, bạn có thể sử dụng BCDboot để tạo lại các file phân vùng hệ thống bằng cách sử dụng các bản sao mới của các file này từ phân vùng Windows.
 • Thiết lập hoặc sửa chữa menu boot trên máy tính khởi động kép. Nếu bạn đã cài đặt nhiều bản sao Windows trên PC, bạn có thể sử dụng BCDboot để thêm hoặc sửa chữa menu boot.

Các vị trí file

File BCDboot.exe có thể ở một trong các vị trí sau:

Trong Windows PE 3.x và Windows PE 4.x:

%WINDIR%\System32

Trong Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 và Windows Server 2008 R2:

%WINDIR%\System32

Trong Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK):

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\amd64\BCDBoot

Hệ điều hành được hỗ trợ

Các hệ điều hành được hỗ trợ

BCDboot có thể sao chép các file trong môi trường boot từ các hình ảnh của Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008.

BCDboot hoạt động như thế nào?

Để cấu hình phân vùng hệ thống, BCDboot sao chép một tập nhỏ các file trong môi trường boot, từ ảnh Windows đã cài đặt vào phân vùng hệ thống. Tiếp theo, BCDboot tạo một Boot Configuration Data (BCD) store trên phân vùng hệ thống chỉ thị máy tính boot vào phân vùng Windows. Trên các máy tính dựa trên UEFI, BCDBoot thêm một mục firmware trong NVRAM để trỏ đến các file boot này.

BCDboot sử dụng file %WINDIR%\System32\Config\BCD-Template để tạo một BCD store mới và khởi tạo các file môi trường boot BCD trên phân vùng hệ thống. Bạn có thể xác định các thiết lập BCD cụ thể trong file BCD-Template. Công cụ BCDboot cũng sao chép các phiên bản gần đây nhất của các file môi trường boot từ thư mục hình ảnh hệ điều hành %WINDIR%\boot sang phân vùng hệ thống.

BCDboot có thể cập nhật môi trường boot hiện có trên phân vùng hệ thống:

 • BCDboot sao chép các phiên bản mới hơn của các file từ ảnh Windows vào phân vùng hệ thống.
 • Nếu một BCD store đã tồn tại trên phân vùng hệ thống, BCDboot sẽ tạo một mục boot mới trong BCD store hiện có, dựa trên các thiết lập trong file BCD-Template.
 • Nếu đã có một mục boot cho phân vùng Windows này, theo mặc định, BCDboot sẽ xóa mục boot cũ và các giá trị của nó. Để giữ lại các giá trị từ một mục boot hiện có khi bạn cập nhật các file hệ thống, bạn có thể sử dụng tùy chọn /m cùng với lệnh BDCBoot.exe.

Tùy chọn dòng lệnh

BCDboot.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau đây:

BCDBOOT <source> [/l <locale>] [/s <volume-letter> [/f <firmware type>]] [/v] [/m [{OS Loader GUID}]]
Tùy chọnMô tả

<source>

Cần thiết. Chỉ định vị trí của thư mục Windows để sử dụng làm nguồn sao chép các file trong môi trường boot.

Ví dụ sau khởi tạo phân vùng hệ thống bằng cách sử dụng các file BCD từ thư mục C:\Windows:

bcdboot C:\Windows

/l <locale>

Không bắt buộc. Chỉ định ngôn ngữ. Mặc định là tiếng Anh Mỹ (en-us).

Ví dụ sau đặt ngôn ngữ BCD mặc định thành tiếng Nhật:

bcdboot C:\Windows /l ja-jp

/s <volume letter>

Không bắt buộc. Chỉ định chữ cái volume của phân vùng hệ thống. Tùy chọn này không nên được sử dụng trong các kịch bản triển khai điển hình.

Sử dụng cài đặt này để chỉ định phân vùng hệ thống khi bạn định cấu hình ổ đĩa sẽ được khởi động trên một máy tính khác, chẳng hạn như ổ flash USB hoặc ổ cứng thứ cấp.

UEFI:

 • BCDBoot sao chép các file boot vào phân vùng hệ thống EFI hoặc phân vùng được chỉ định bởi tùy chọn /s.
 • BCDBoot tạo BCD store trong cùng phân vùng.
 • Theo mặc định, BCDboot tạo một mục Windows Boot Manager trong NVRAM trên firmware, để xác định các file boot trên phân vùng hệ thống. Nếu tùy chọn /s được sử dụng, thì mục này không được tạo. Thay vào đó, BCDboot dựa vào các thiết lập firmware mặc định, để xác định các file boot trên phân vùng hệ thống. Theo thông số UEFI 2.3.1, cài đặt firmware mặc định sẽ mở file: \efi\boot\bootx64.efi trong EFI System Partition (ESP).

BIOS:

 1. BCDBoot sao chép các file boot vào phân vùng hoạt động trên ổ cứng chính hoặc phân vùng được chỉ định bởi tùy chọn /s.
 2. BCDBoot tạo BCD store trong cùng một phân vùng.

Ví dụ sau đây sao chép các file BCD từ thư mục C:\Windows vào một phân vùng hệ thống trên ổ cứng thứ cấp, sẽ được boot trên một máy tính khác. Phân vùng hệ thống trên ổ đĩa thứ cấp được gán ký tự chữ s:

bcdboot C:\Windows /s S:

Ví dụ sau tạo các mục boot trên ổ USB flash với ký tự chữ F, bao gồm các file boot để hỗ trợ máy tính dựa trên UEFI hoặc dựa trên BIOS:

bcdboot C:\Windows /s F: /f ALL

/f <firmware type>

Không bắt buộc. Chỉ định loại firmware. Các giá trị hợp lệ bao gồm UEFI, BIOS và ALL.

 • Trên các hệ thống dựa trên BIOS/MBR, giá trị mặc định là BIOS. Tùy chọn này tạo thư mục \Boot trên phân vùng hệ thống và sao chép tất cả các file môi trường boot cần thiết vào thư mục này.
 • Trên các hệ thống dựa trên UEFI/GPT, giá trị mặc định là UEFI. Tùy chọn này tạo thư mục \Efi\Microsoft\Boot và sao chép tất cả các file môi trường boot cần thiết vào thư mục này.
 • Khi bạn chỉ định giá trị ALL, BCDboot tạo cả thư mục \Boot\Efi\Microsoft\Boot cũng như sao chép tất cả các file môi trường boot cần thiết cho BIOS và UEFI vào các thư mục này.

Nếu bạn chỉ định tùy chọn /f, bạn cũng phải chỉ định tùy chọn /s để xác định ký tự ổ đĩa của phân vùng hệ thống.

Ví dụ sau đây sao chép các file BCD hỗ trợ boot trên máy tính, dựa trên UEFI hoặc dựa trên BIOS từ thư mục C:\Windows vào ổ flash USB được gán ký tự F:

bcdboot C:\Windows /s F: /f ALL

/v

Không bắt buộc. Kích hoạt chế độ verbose. Ví dụ:

bcdboot C:\Windows /v

/m [{OS Loader GUID}]

Không bắt buộc. Hợp nhất các giá trị từ một mục boot hiện có vào một mục boot mới.

Theo mặc định, tùy chọn này chỉ hợp nhất các đối tượng chung. Nếu bạn chỉ định một OS Loader GUID, tùy chọn này kết hợp đối tượng loader trong template hệ thống, để tạo ra một mục có thể boot.

Ví dụ sau hợp nhất loader hệ điều hành trong BCD store hiện tại mà GUID được chỉ định xác định trong BCD store mới:

bcdboot c:\Windows /m {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}

Sửa chữa phân vùng hệ thống

Nếu phân vùng hệ thống bị hỏng, bạn có thể sử dụng BCDboot để tạo lại các file phân vùng hệ thống, bằng cách sử dụng các bản sao mới của các file này từ phân vùng Windows.

1. Khởi động PC với một dòng lệnh. Ví dụ, boot vào đĩa cài đặt Windows và nhấn Shift + F10 hoặc boot vào Windows PE.

2. Sử dụng Diskpart để xác định ký tự ổ đĩa nào chứa phân vùng Windows và phân vùng hệ thống của bạn.

diskpart, list vol, exit

3. Tùy chọn: Format phân vùng hệ thống của bạn:

format (drive letter of your system partition) /q

4. Thêm một mục boot cho phân vùng Windows:

bcdboot D:\Windows

5. Windows sẽ xuất hiện, sau khi khởi động lại PC.

Thiết lập hoặc sửa chữa menu khởi động trên PC khởi động kép

Khởi động kép

Khi thiết lập PC để khởi động nhiều hệ điều hành, đôi khi bạn có thể mất khả năng khởi động vào một trong các hệ điều hành. Tùy chọn BCDBoot cho phép bạn nhanh chóng thêm các tùy chọn khởi động cho hệ điều hành Windows. Để thiết lập PC khởi động kép:

1. Cài đặt một ổ cứng riêng biệt hoặc chuẩn bị một phân vùng riêng cho mỗi hệ điều hành.

2. Cài đặt hệ điều hành. Ví dụ, nếu PC của bạn có Windows 7, hãy cài đặt Windows 8.1 vào ổ cứng hoặc phân vùng khác.

3. Khởi động lại PC. Các menu boot sẽ xuất hiện với cả hai hệ điều hành được liệt kê.

Nếu cả hai hệ điều hành đều không được liệt kê:

a. Mở một dòng lệnh, với tư cách admin từ bên trong Windows, hoặc bằng cách khởi động một dòng lệnh bằng đĩa cài đặt Windows và nhấn Shift + F10, hay bằng cách khởi động Windows PE.

b. Thêm tùy chọn boot cho hệ điều hành Windows.

Bcdboot D:\Windows

c. Khởi động lại PC. Bây giờ, menu boot sẽ hiển thị cả hai tùy chọn menu.

Xem thêm:

Thứ Tư, 05/09/2018 07:58
52 👨 3.770
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản