Lệnh append trong Windows

Lệnh append cho phép các chương trình mở file dữ liệu trong các thư mục được chỉ định, giống như chúng nằm trong thư mục hiện hành. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh append sẽ hiển thị danh sách thư mục được bổ sung thêm.

Chú ý: Lệnh này không được hỗ trợ trong Windows 10.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, xem phần Ví dụ.

Cú pháp

append [[<Drive>:]<Path>[;...]] [/x[:on|:off]] [/path:[:on|:off] [/e] 
append ;

Các tham số

Tham sốMô tả
[<Drive>:]Chỉ định một ổ đĩa và thư mục để bổ sung.
/x:onÁp dụng các thư mục được bổ sung để tìm kiếm file và khởi chạy ứng dụng.
/x:offChỉ áp dụng các thư mục được bổ sung cho các yêu cầu mở file.
/x:off là cài đặt mặc định.
/path:onÁp dụng các thư mục được bổ sung cho các yêu cầu mở file đã chỉ định đường dẫn. /path:on là cài đặt mặc định.
/path:offTắt hiệu ứng của /path:on.
/eLưu trữ một bản sao của danh sách thư mục được bổ sung, trong một biến môi trường có tên là APPEND. /e chỉ có thể được sử dụng trong lần đầu tiên bạn sử dụng lệnh append, sau khi khởi động hệ thống.
;Xóa danh sách thư mục được bổ sung.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Để xóa danh sách thư mục được bổ sung, hãy nhập:

append ;

Để lưu trữ một bản sao của thư mục được bổ sung vào một biến môi trường có tên là APPEND, hãy nhập:

append /e

Xem thêm:

Thứ Hai, 13/08/2018 11:42
51 👨 1.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản