Lệnh rd trong Windows

Lệnh rd giúp xóa một thư mục. Lệnh này cũng tương tự như lệnh rmdir. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh rd

rd [<Drive>:]<Path> [/s [/q]]
rmdir [<Drive>:]<Path> [/s [/q]]

Tham số lệnh rd

Tham số

Mô tả

[<Drive>:]

Chỉ định vị trí và tên của thư mục mà bạn muốn xóa.

/s

Xóa một cây thư mục (thư mục được chỉ định và tất cả các thư mục con của nó, bao gồm tất cả các tệp trong thư mục).

/q

Chỉ định chế độ im lặng. Không nhắc lại xác nhận khi xóa cây thư mục. (Lưu ý rằng tham số /q chỉ hoạt động nếu tham số /s được chỉ định).

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh rd

Bạn không thể xóa các thư mục chứa các tệp, bao gồm cả tệp hệ thống hoặc tệp ẩn. Nếu vẫn bạn cố gắng làm như vậy, thông báo sau sẽ xuất hiện:

The directory is not empty

Bạn có thể sử dụng lệnh dir /a để liệt kê tất cả các tệp (bao gồm tệp hệ thống và tệp ẩn) trong thư mục. Sau đó sử dụng lệnh attrib với tham số -h để loại bỏ các thuộc tính tệp ẩn, -s để loại bỏ các thuộc tính tệp hệ thống, hoặc cả -h-s để loại bỏ cả các thuộc tệp tính ẩn và tệp hệ thống.

Sau khi các thuộc tính ẩn và tệp đã bị xóa, bạn có thể xóa các tệp bằng lệnh rd như bình thường.

Nếu bạn chèn dấu gạch chéo ngược (\) vào đầu đường dẫn, đường dẫn sẽ được bắt đầu tại thư mục gốc (bất kể thư mục hiện tại là gì).

Bạn không thể sử dụng lệnh rd để xóa thư mục hiện tại. Nếu bạn vẫn cố xóa thư mục hiện tại, thông báo lỗi sau sẽ xuất hiện:

The process cannot access the file because it is being used by another process.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, bạn phải thay đổi sang một thư mục khác (không phải thư mục con của thư mục hiện tại), và sau đó sử dụng lệnh rd (chỉ định đường dẫn nếu cần) để tiến hành xóa thư mục.

Lệnh rd với các tham số khác nhau sẽ có sẵn trong Recovery Console.

Ví dụ lệnh rd

Như đã nói, bạn sẽ không thể xóa được thư mục mà bạn hiện đang làm việc trên đó. Bạn phải thay đổi sang một thư mục không nằm trong phạm vi của thư mục hiện tại. Ví dụ, để thay đổi thư sang mục gốc, hãy gõ:

cd ..

Bây giờ bạn đã có thể xóa thư mục mong muốn một cách an toàn.

Sử dụng tham số tùy chọn /s để xóa cây thư mục. Ví dụ, để loại bỏ một thư mục có tên Test (bao gồm tất cả các thư mục con và tệp của nó) khỏi thư mục hiện tại, hãy nhập:

rd /s test

Để chạy ví dụ trên ở chế độ im lặng, hãy nhập:

rd /s /q test

Chú ý

Khi bạn chạy lệnh rd /s trong chế độ im lặng, toàn bộ cây thư mục sẽ bị xóa mà không cần xác nhận. Do đó, hãy đảm bảo rằng các tệp quan trọng được di chuyển hoặc sao lưu trước khi bạn sử dụng tùy chọn dòng lệnh /q.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 02/11/2018 15:43
53 👨 2.456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản