Lệnh reg import và reg load trong Windows

Lệnh reg import

Lệnh reg import giúp sao chép các nội dung của file chứa các subkey, entry và giá trị register được xuất vào registry của máy tính cục bộ. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg import

Reg import FileName

Tham số lệnh reg import

Tham số

Mô tả

<FileName>

Chỉ định tên và đường dẫn của file có nội dung sẽ được sao chép vào registry của máy tính cục bộ. Tệp này phải được tạo trước bằng cách sử dụng Lệnh reg export.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Cú giải lệnh reg import

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg import:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg import

Để nhập các entry registry từ tệp có tên AppBkUp.reg, hãy gõ:

reg import AppBkUp.reg

Lệnh reg load

Lệnh reg load giúp ghi các subkey và entry vào một subkey khác trong registry. Được dự định sử dụng như những file tạm thời nhằm khắc phục sự cố hoặc chỉnh sửa các entry trong registry. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg load

reg load KeyName FileName

Tham số lệnh reg load

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của các subkey sẽ được tải. Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\<ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName1 cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các root key hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

<FileName>

Chỉ định tên và đường dẫn của file cần tải. File này phải được tạo trước bằng cách sử dụng lệnh reg save và có phần mở rộng là .hiv.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh reg load

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg load:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg load

Để tải file có tên TempHive.hiv vào key HKLM \TempHive, hãy nhập:

REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv

Xem thêm:

Thứ Hai, 12/11/2018 22:06
52 👨 1.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản