Học lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C, C++, Python, JavaScript, PHP, CSS, HTML5. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy hướng dẫn về cơ sở dữ liệu, SQL Server tại đây.

  • Hàm tuple() trong Python Hàm tuple() trong Python
    Hàm dựng sẵn tuple() trong Python được sử dụng để tạo một tuple.
  • Hàm complex() trong Python Hàm complex() trong Python
    Trong Python, hàm complex() trả về một số phức khi người dùng cung cấp phần thực và phần ảo, hoặc biến một chuỗi thành một số phức. Cú pháp của hàm complex() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.