Lệnh mode trong Windows

Hiển thị trạng thái của hệ thống, thay đổi cài đặt hệ thống hoặc cấu hình lại cổng và thiết bị được kết nối. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh mode sẽ hiển thị tất cả các thuộc tính có thể điều khiển của bảng điều khiển và các thiết bị COM có sẵn.

Bạn có thể sử dụng chế độ để thực hiện các tác vụ sau (mỗi tác vụ sử dụng một cú pháp riêng biệt):

Để cấu hình cổng truyền thông nối tiếp

Cú pháp

mode com<M>[:] [baud=<B>] [parity=<P>] [data=<D>] [stop=<S>] [to={on|off}] [xon={on|off}] [odsr={on|off}] [octs={on|off}] [dtr={on|off|hs}] [rts={on|off|hs|tg}] [idsr={on|off}]

Tham số

Tham số

Mô tả

Com<M>[:]

Chỉ định số lượng của cổng giao tiếp bất đồng bộ Prncnfg.vbshronous.

baud=<B>

Chỉ định tốc độ truyền theo bit trên giây. Bảng sau đây liệt kê các từ viết tắt hợp lệ cho B và các tỷ lệ liên quan của chúng.

- 11 = 110 baud

- 15 = 150 baud

- 30 = 300 baud

- 60 = 600 baud

- 12 = 1200 baud

- 24 = 2400 baud

- 48 = 4800 baud

- 96 = 9600 baud

- 19 = 19.200 bau

parity=<P>

Chỉ định cách hệ thống sử dụng các cặp bit chẵn lẻ để kiểm tra lỗi truyền. Bảng sau đây liệt kê các giá trị hợp lệ cho P. Giá trị mặc định là e. Không phải tất cả các máy tính đều hỗ trợ các giá trị ms.

- n = none (không)

- e = even (chẵn)

- o = odd (lẻ)

- m = mark (đánh dấu)

- s = space (dấu cách)

data=<D>

Chỉ định số bit dữ liệu trong một ký tự. Các giá trị hợp lệ cho d nằm trong khoảng từ 5 đến 8. Giá trị mặc định là 7. Không phải tất cả các máy tính đều hỗ trợ các giá trị 5 và 6.

stop=<S>

Chỉ định số bit dừng dùng để xác định kết thúc của một ký tự: 1, 1.5 hoặc 2. Nếu tốc độ truyền là 110, giá trị mặc định là 2. Nếu không, giá trị mặc định là 1. Không phải tất cả máy tính đều hỗ trợ giá trị 1.5.

to={on

off}

xon={on

off}

odsr={on

off}

octs={on

off}

dtr={on

off

rts={on

off

idsr={on

off}

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Để hiển thị trạng thái của tất cả thiết bị hoặc của một thiết bị riêng lẻ

Cú pháp

mode [<Device>] [/status]

Tham số

Tham số

Mô tả

<Device>

Chỉ định tên thiết bị mà bạn muốn hiển thị trạng thái.

/status

Yêu cầu hiển thị trạng thái của bất kỳ máy in song song nào được chuyển hướng. Bạn có thể viết tắt tùy chọn dòng lệnh /status là /sta.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải

Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh mode sẽ hiển thị trạng thái của tất cả các thiết bị được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Để chuyển hướng đầu ra từ một cổng song song đến một cổng giao tiếp nối tiếp

Cú pháp

mode lpt<N>[:]=com<M>[:]

Tham số

Tham số

Mô tả

lpt<N>[:]

Tham số bắt buộc. Chỉ định cổng song song. Các giá trị hợp lệ cho N nằm trong khoảng từ 1 đến 3.

com<M>[:]

Tham số bắt buộc. Chỉ định cổng nối tiếp. Các giá trị hợp lệ cho M nằm trong khoảng từ 1 đến 4.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải

Bạn phải có quyền của quản trị viên để có thể chuyển hướng in.

Ví dụ

Để thiết lập hệ thống của bạn giúp nó có thể gửi đầu ra máy in song song tới máy in nối tiếp, bạn phải sử dụng lệnh mode hai lần. Lần thứ nhất, sử dụng lệnh mode để cấu hình cổng nối tiếp. Lần thứ hai, sử dụng lệnh mode để chuyển hướng đầu ra máy in song song đến cổng nối tiếp mà bạn đã chỉ định trong lệnh mode thứ nhất.

Ví dụ, nếu máy in nối tiếp của bạn hoạt động ở tốc độ 4800 baud với trạng thái chẵn, và nó được kết nối với cổng COM1 (kết nối nối tiếp đầu tiên trên máy tính của bạn), hãy gõ:

mode com1 48,e,,,b

mode lpt1=com1

Nếu bạn chuyển hướng đầu ra máy in song song từ LPT1 đến COM1, nhưng sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn in tệp bằng cách sử dụng LPT1, nhập lệnh sau trước khi bạn tiến hành in tệp:

mode lpt1

Lệnh này ngăn không cho chuyển hướng tệp từ LPT1 đến COM1.

Để chọn, làm mới hoặc hiển thị số trang mã cho bảng điều khiển

Cú pháp

mode <Device> codepage select=<YYY>

mode <Device> codepage [/status]

Tham số

Tham số

Mô tả

<Device>

Tham số bắt buộc. Chỉ định thiết bị mà bạn muốn chọn trang mã. CON là tên hợp lệ duy nhất cho một thiết bị.

codepage select=

Tham số bắt buộc. Chỉ định trang mã nào sẽ sử dụng với thiết bị được chỉ định. Bạn có thể viết tắt tham số codepage select cp sel.

<YYY>

Tham số bắt buộc. Chỉ định số trang mã để chọn. Danh sách sau đây hiển thị từng trang mã được hỗ trợ và quốc gia cũng như vùng hoặc ngôn ngữ của nó.

437: United States (Hoa Kỳ)

850: Multilingual (các quốc gia Latin I)

852: Slavic (các quốc gia Latin II)

855: Cyrillic (Russian - Nga)

857: Turkish (Thổ Nhĩ Kỳ)

860: Portuguese (Bồ Đào Nha)

861: Icelandic (Iceland)

863: Canadian-French (Canada -Pháp)

865: Nordic (Na Uy)

866: Russian (Nga)

869: Modern Greek (Hy lạp)

codepage

Tham số bắt buộc. Hiển thị số trang mã (nếu có) được chọn cho thiết bị được chỉ định.

/status

Hiển thị số lượng các trang mã hiện tại được chọn cho thiết bị được chỉ định. Bạn có thể viết tắt tham số /status thành /sta. Cho dù bạn có chỉ định tham số /status hay không, mode codepage vẫn sẽ hiển thị số lượng các trang mã được chọn cho thiết bị được chỉ định.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Để thay đổi kích thước của bộ đệm màn hình command prompt.

Cú pháp

mode con[:] [cols=<C>] [lines=<N>]

Tham số

Tham số

Mô tả

con[:]

Tham số bắt buộc. Chỉ ra rằng thay đổi áp dụng cho cửa sổ command prompt.

cols=<C>

Chỉ định số cột trong bộ đệm màn hình command Prompt..

lines=<N>

Chỉ định số dòng trong bộ đệm màn hình command Prompt.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Để đặt tốc độ gõ lặp tự động của bàn phím.

Cú pháp

mode con[:] [rate=<R> delay=<D>]

Tham số

Tham số

Mô tả

con[:]

Tham số bắt buộc. Đề cập đến bàn phím.

rate=<R>

Chỉ định tốc độ lặp lại một ký tự trên màn hình khi bạn giữ phím đó.

delay=<D>

Chỉ định khoảng thời gian sẽ trôi qua sau khi bạn nhấn và giữ phím trước khi kết quả đầu ra ký tự lặp lại.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải

Tốc độ gõ ở đâu là tốc độ lặp lại ký tự khi bạn giữ phím đại diện cho ký tự đó. Tốc độ gõ có hai thành phần, tốc độ và độ trễ. Một số loại bàn phím có thể sẽ không nhận ra lệnh này.

Sử dụng rate=R: Các giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 1 đến 32. Các giá trị này tương ứng với khoảng từ 2 đến 30 ký tự mỗi giây. Giá trị mặc định là 20 cho bàn phím tương thích với IBM AT và 21 cho bàn phím tương thích với PS/2 cũng của IBM. Nếu bạn đặt tốc độ, bạn cũng phải thiết lập độ trễ.

Sử dụng delay=D: Các giá trị hợp lệ cho D là 1, 2, 3 và 4 (đại diện cho 0,25, 0,50, 0,75 và 1 giây). Giá trị mặc định là 2. Nếu bạn đặt độ trễ, bạn cũng phải thiết lập tốc độ.

Xem thêm:

Chủ Nhật, 14/10/2018 00:06
52 👨 535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản