Lệnh bitsadmin addfileset trong Windows

Lệnh bitsadmin addfileset thêm một hoặc nhiều file vào nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /addfileset <Job> <TextFile>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.
TextFileMột file văn bản có chứa tên file từ xa và tên file cục bộ.
Lưu ý: Các tên được phân tách bằng dấu cách. Các dòng bắt đầu bằng ký tự # được coi là nhận xét.

Ví dụ

C:\>bitsadmin /addfileset files.txt

Xem thêm:

Thứ Tư, 29/08/2018 14:27
51 👨 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản