Lệnh fondue trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh fondue kích hoạt các tính năng tùy chọn của Windows, bằng cách tải xuống các file bắt buộc từ Windows Update hoặc một nguồn khác được chỉ định theo Group Policy. File kê khai cho đối tượng địa lý phải được cài đặt trong Windows Image của bạn.

Cú pháp lệnh fondue

fondue.exe /enable-feature:<feature_name> [/caller-name:<program_name>] [/hide-ux:{all | rebootRequest}]

Tham số

Tham sốMô tả
/enable-feature:<feature_name>Chỉ định tên của tính năng tùy chọn Windows mà bạn muốn kích hoạt. Bạn chỉ có thể kích hoạt một tính năng cho mỗi dòng lệnh. Để kích hoạt nhiều tính năng, hãy sử dụng fondue.exe cho từng tính năng.
/caller-name:<program_name>Chỉ định tên chương trình hoặc quá trình khi bạn gọi fondue.exe từ một tập lệnh hoặc file thực thi. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để thêm tên chương trình vào báo cáo SQM nếu có lỗi.
/hide-ux:{all | rebootRequest}Sử dụng all để ẩn tất cả các tin nhắn cho người sử dụng bao gồm cả tiến trình và yêu cầu quyền truy cập vào Windows Update. Nếu quyền truy cập được yêu cầu, thao tác sẽ thất bại.

Sử dụng rebootRequest chỉ ẩn các thông báo của người dùng yêu cầu quyền khởi động lại máy tính. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn có tập lệnh kiểm soát các yêu cầu khởi động lại.

Ví dụ

Để kích hoạt Microsoft .NET Framework 3.5, hãy nhập:

fondue.exe /enable-feature:NETFX3

Để kích hoạt Microsoft .NET Framework 3.5, thêm tên chương trình vào báo cáo SQM và không hiển thị thông báo cho người dùng, hãy nhập:

fondue.exe /enable-feature:NETFX3 /caller-name:Admin.bat /hide-ux:all

Xem thêm:

Thứ Năm, 22/11/2018 17:38
52 👨 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản