Lệnh dfsrmig trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh dfsrmig di chuyển bản sao SYSvol từ File Replication Service (FRS) sang Distributed File System (DFS), cung cấp thông tin về tiến trình di chuyển và sửa đổi các Active Directory Domain Services (AD DS) - đối tượng thư mục đang hoạt động - để hỗ trợ di chuyển. Để biết các ví dụ về cách sử dụng lệnh này, hãy xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh dfsrmig

dfsrmig [/SetGlobalState <state> | /GetGlobalState | /GetMigrationState | /createGlobalObjects | 
/deleteRoNtfrsMember [<read_only_domain_controller_name>] | /deleteRoDfsrMember [<read_only_domain_controller_name>] | /?]

Tham số lệnh dfsrmig

/SetGlobalState:

Đặt trạng thái di chuyển chung mong muốn cho domain thành trạng thái tương ứng với giá trị được chỉ định bởi state.

Để tiến hành thông qua quá trình di chuyển hoặc quay vòng, hãy sử dụng lệnh này để chuyển qua các trạng thái hợp lệ. Tùy chọn này cho phép bạn bắt đầu và kiểm soát quá trình di chuyển bằng cách thiết lập trạng thái di chuyển chung trong AD DS trên trình mô phỏng PDC. Nếu giả lập PDC không có sẵn, lệnh này không thành công.

Bạn chỉ có thể đặt trạng thái di chuyển chung thành trạng thái ổn định. Do đó, các giá trị hợp lệ là 0 cho trạng thái bắt đầu (Start), 1 cho trạng thái chuẩn bị (Prepared), 2 cho trạng thái chuyển hướng (Redirected), và 3 cho trạng thái loại bỏ (Eliminated).

Việc di chuyển sang trạng thái loại bỏ không thể thay đổi và đảo ngược từ trạng thái đó không thể thực hiện, vì vậy sử dụng giá trị 3 cho state, chỉ khi bạn cam kết chắc chắn sử dụng DFS Replication cho việc nhân bản SYSvol.

/GetGlobalState:

Chỉ định trạng thái di chuyển chung hiện tại cho domain từ bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu AD DS, khi chạy trên trình mô phỏng PDC.

Sử dụng tùy chọn này để xác nhận rằng bạn đã đặt đúng trạng thái di chuyển chung. Chỉ các trạng thái di chuyển ổn định mới có thể làm trạng thái di chuyển chung, do đó các kết quả mà lệnh dfsrmig báo cáo với tùy chọn /GetGlobalState tương ứng với các trạng thái mà bạn có thể thiết lập với tùy chọn /SetGlobalState.

Bạn nên chạy lệnh dfsrmig chỉ với /GetGlobalStateoption trên trình mô phỏng PDC. hoạt động sao chép thư mục hiện hành nhân bản trạng thái chung sang các domain controller khác trong domain đó, nhưng độ trễ khi nhân bản có thể gây ra xung đột, nếu bạn chạy lệnh dfsrmig với tùy chọn /GetGlobalState trên domain controller khác với trình mô phỏng PDC. Để kiểm tra trạng thái di chuyển cục bộ của domain controller khác với trình giả lập PDC, hãy sử dụng tùy chọn /GetMigrationState thay thế.

/GetMigrationState:

Chỉ định trạng thái di chuyển cục bộ hiện tại cho tất cả domain controller trong domain đó và xác định xem các trạng thái cục bộ đó có khớp với trạng thái di chuyển chung hiện tại hay không.

Sử dụng tùy chọn này để xác định xem tất cả các domain controller đã đạt đến trạng thái di chuyển chung hay chưa. Đầu ra của lệnh dsfrmig khi bạn sử dụng tùy chọn /GetMigrationState cho biết việc di chuyển đến trạng thái chung hiện tại đã hoàn tất chưa, và nó liệt kê trạng thái di chuyển cục bộ cho bất kỳ domain controller nào chưa đạt đến trạng thái di chuyển chung hiện tại. Trạng thái di chuyển cục bộ cho các domain controller có thể bao gồm các trạng thái chuyển đổi cho những domain controller chưa đạt đến trạng thái di chuyển chung hiện tại.

/createGlobalObjects:

Tạo ra các đối tượng và các thiết lập chung trong AD DS mà DFS Replication sử dụng.

Bạn không cần phải sử dụng tùy chọn này trong quá trình di chuyển bình thường, vì DFS Replication Service tự động tạo các đối tượng và cài đặt AD DS này trong quá trình di chuyển từ trạng thái Start sang trạng thái Prepared. Sử dụng tùy chọn này để tạo các đối tượng và cài đặt theo cách thủ công trong các trường hợp sau:

 • Một domain controller read-only mới được sử dụng trong quá trình di chuyển: DFS Replication service tự động tạo ra các đối tượng AD DS và các thiết lập cho bản sao DFS trong quá trình di chuyển từ trạng thái Start sang trạng thái Prepared. Nếu domain controller read-only mới được sử dụng trong quá trình di chuyển này, nhưng trước khi di chuyển sang trạng thái Eliminated, thì các đối tượng tương ứng với domain controller read-only mới được kích hoạt sẽ không được tạo trong AD DS, làm quá trình sao chép và di chuyển hất bại.
 • Trong trường hợp này, bạn có thể chạy lệnh dfsrmig wth tùy chọn /createGlobalObjects để tự tạo các đối tượng trên bất kỳ domain controller read-only nào chưa có. Chạy lệnh này không ảnh hưởng đến domain controller đã có các đối tượng và thiết lập cho DFS Replication service.
  - Các thiết đặt chung cho DFS Replication service bị thiếu hoặc bị xóa: Nếu các thiết lập cho một domain controller cụ thể bị thiếu, việc di chuyển từ trạng thái Start đến các trạng thái được Prepared sẽ dừng tại trạng thái chuyển tiếp Preparing đối với domain controller. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lệnh dfsrmig với tùy chọn /createGlobalObjects để tạo các cài đặt theo cách thủ công.

Ghi chú: Vì cài đặt AD DS chung cho DFS Replication service đối với domain controller read-only được tạo trên trình giả lập PDC, các cài đặt này cần được nhân rộng đến domain controller read-only từ trình mô phỏng PDC, trước khi DFS Replication service trên domain controller read-only có thể sử dụng các cài đặt này. Do độ trễ trong khi nhân bản của thư mục hiện hành, quá trình sao chép này có thể mất một khoảng thời gian để hoàn thành.

/deleteRoNtfrsMember [<read_only_domain_controller_name>]:

Xóa cài đặt AD DS chung để sao chép FRS tương ứng với domain controller read-only, hoặc xóa cài đặt AD DS chung để nhân rộng FRS cho tất cả các domain controller read-only, nếu không có giá trị nào được chỉ định cho read_only_domain_controller_name.

Bạn không cần phải sử dụng tùy chọn này trong quá trình di chuyển bình thường, vì DFS Replication service tự động xóa các cài đặt AD DS này trong khi di chuyển từ trạng thái Redirected sang trạng thái Eliminated. Bởi vì domain controller read-only không thể xóa các thiết lập này từ AD DS, trình mô phỏng PDC thực hiện thao tác này, và các thay đổi cuối cùng được sao chép vào domain controller read-only sau thời gian chờ áp dụng để sao chép thư mục hiện hành.

Bạn sử dụng tùy chọn này để xóa các cài đặt AD DS theo cách thủ công, chỉ khi xóa tự động trên domain controller read-only và trì hoãn domain controller read-only trong một thời gian dài, khi di chuyển từ trạng thái Redirected sang trạng thái Eliminated.

/deleteRoDfsrMember [<read_only_domain_controller_name>]:

Xóa cài đặt AD DS toàn cầu cho DFS Replication tương ứng với domain controller read-only, hoặc xóa cài đặt AD DS chung cho DFS Replication, đối với tất cả domain controller read-only, nếu không có giá trị được chỉ định cho read_only_domain_controller_name.

Sử dụng tùy chọn này để xóa các cài đặt AD DS theo cách thủ công, chỉ khi việc xóa tự động không thành công trên domain controller read-only và trì hoãn domain controller read-only trong một thời gian dài, khi quay lại quá trình di chuyển từ trạng thái Prepared sang trạng thái Start.

/?:

Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh. Tương đương với chạy dfsrmig mà không có bất kỳ tùy chọn nào.

Lưu ý

 • Dfsrmig.exe, công cụ di chuyển cho DFS Replication service, được cài đặt chung với DFS Replication service đối với một máy chủ Windows Server 2008 mới, Dcpromo.exe cài đặt và khởi động DFS Replication service khi bạn sử dụng máy tính với domain controller. Khi bạn nâng cấp một máy chủ từ Windows Server 2003 lên Windows Server 2008, quá trình nâng cấp sẽ cài đặt và khởi động DFS Replication service. Bạn không cần phải cài đặt DFS Replication role service để cài đặt và bắt đầu DFS Replication service.
 • Công cụ dfsrmig chỉ được hỗ trợ trên domain controller chạy ở cấp chức năng trên domain Windows Server 2008, vì việc di chuyển SYSvol từ FRS sang DFS Replication chỉ có thể thực hiện trên domain controller hoạt động ở cấp chức năng trên domain Windows Server 2008.
 • Bạn có thể chạy lệnh dfsrmig trên bất kỳ domain controller nào, nhưng các thao tác tạo hoặc điều khiển các đối tượng AD DS chỉ được phép trên domain controller có khả năng đọc-ghi (không phải trên domain controller read-only).
 • Chạy dfsrmig mà không có bất kỳ tùy chọn nào hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Để thiết lập trạng thái di chuyển chung để chuẩn bị (1) và bắt đầu di chuyển đến hoặc quay lại từ trạng thái Prepared, hãy nhập:

dfsrmig /SetGlobalState 1

Để thiết lập trạng thái di chuyển chung để bắt đầu (0) và khởi tạo quá trình quay về trạng thái Start, hãy nhập:

dfsrmig /SetGlobalState 0

Để hiển thị trạng thái di chuyển chung, hãy nhập:

dfsrmig /GetGlobalState

Ví dụ này cho thấy kết quả đầu ra điển hình từ lệnh dfsrmig /GetGlobalState.

Current DFSR global state: Prepared Succeeded.

Để hiển thị thông tin về việc liệu trạng thái di chuyển chung trên tất cả các domain controller có khớp với trạng thái di chuyển chung và trạng thái di chuyển cục bộ đối với bất kỳ domain controller mà trạng thái cục bộ không khớp với trạng thái chung nào không, hãy nhập:

dfsrmig /GetMigrationState

Ví dụ này cho thấy đầu ra điển hình từ lệnh dfsrmig /GetMigrationState khi trạng thái di chuyển cục bộ trên tất cả các domain controller khớp với trạng thái di chuyển chung:

All Domain Controllers have migrated successfully to Global state (Prepared). 
Migration has reached a consistent state on all Domain Controllers. 
Succeeded.

*Các domain controller sau đây không đồng bộ với trạng thái Global (Prepared):

 • Domain controller (trạng thái di chuyển cục bộ) loại DC
 • CONTOSO-DC2 (trạng thái Start) read-only
 • DC CONTOSO-DC3 (trạng thái Preparing)

Việc di chuyển DC có thể ghi chưa đạt đến trạng thái nhất quán trên tất cả các domain controller. Thông tin trạng thái có thể bị cũ do độ trễ AD.

Để tạo các đối tượng và cài đặt chung mà DFS Replication sử dụng trong AD DS trên các domain controller nơi các thiết lập đó không được tạo tự động trong quá trình di chuyển hoặc bị thiếu, hãy nhập:

dfsrmig /createGlobalObjects

Để xóa các thiết lập AD DS chung, nhằm tái tạo FRS cho domain controller read-only có tên là contoso-dc2, nếu các cài đặt đó không bị xóa tự động bởi quá trình di chuyển, hãy nhập:

dfsrmig /deleteRoNtfrsMember contoso-dc2

Để xóa các thiết lập AD DS chung nhằm nhân rộng FRS cho tất cả các domain controller read-only, nếu các cài đặt đó không bị xóa tự động bởi quá trình di chuyển, hãy nhập:

dfsrmig /deleteRoNtfrsMember

Để xóa cài đặt AD DS chung cho DFS Replication đối với domain controller read-only có tên là contoso-dc2, nếu các cài đặt đó không bị xóa tự động bởi quá trình di chuyển, hãy nhập:

dfsrmig /deleteRoDfsrMember contoso-dc2

Để xóa cài đặt AD DS toàn cầu cho DFS Replication cho tất cả các domain controller read-only, nếu các cài đặt đó không bị xóa tự động bởi quá trình di chuyển, hãy nhập:

dfsrmig /deleteRoDfsrMember

Xem thêm:

Thứ Ba, 15/09/2020 15:19
51 👨 571
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản