Lệnh ftype trong Windows

Lệnh ftype hiển thị hoặc sửa đổi các loại file được sử dụng trong các liên kết mở rộng tên file. Nếu được sử dụng mà không có toán tử gán (=), lệnh ftype sẽ hiển thị chuỗi lệnh mở hiện tại cho loại file được chỉ định. Nếu được sử dụng mà không có tham số, lệnh ftype sẽ hiển thị các loại file có các chuỗi lệnh được xác định.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cu pháp lệnh ftype

ftype [<FileType>[=[<OpenCommandString>]]]

Tham số

Tham sốMô tả
<FileType>Chỉ định loại file để hiển thị hoặc thay đổi.
<OpenCommandString>Chỉ định chuỗi lệnh mở để sử dụng khi mở các file thuộc loại file được chỉ định.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

Bảng sau mô tả cách lệnh ftype thay thế các biến trong một chuỗi lệnh mở:

BiếnGiá trị thay thế
%0 or %1Được thay thế bằng tên file được khởi chạy thông qua liên kết.
%*Nhận tất cả các tham số.
%2, %3, ...Lấy tham số đầu tiên (% 2), tham số thứ hai (% 3), v.v...
%~<N>Lấy tất cả các tham số còn lại bắt đầu bằng tham số thứ N, trong đó N có thể là bất kỳ số nào từ 2 đến 9.

Ví dụ

Để hiển thị các loại file hiện tại có các chuỗi lệnh đã được xác định, hãy nhập:

ftype

Để hiển thị chuỗi lệnh mở hiện tại cho kiểu file txtfile, hãy nhập:

ftype txtfile

Lệnh này tạo ra kết quả tương tự như sau:

txtfile=%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1

Để xóa chuỗi lệnh mở cho một loại file được gọi là Example, hãy nhập:

ftype example=

Để liên kết phần mở rộng tên file .pl với loại file PerlScript và cho phép loại file PerlScript chạy PERL.EXE, hãy nhập các lệnh sau:

assoc .pl=PerlScript 
ftype PerlScript=perl.exe %1 %*

Để loại bỏ sự cần thiết phải gõ phần mở rộng tên file .pl khi gọi một tập lệnh Perl, hãy nhập:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Xem thêm:

Thứ Bảy, 24/11/2018 12:01
51 👨 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản