Lệnh getmac trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh getmac trả về địa chỉ media access control (MAC) và danh sách các giao thức mạng được liên kết với mỗi địa chỉ cho tất cả các card mạng trong máy tính cục bộ hoặc máy tính trên mạng.

Cú pháp lệnh getmac

getmac[.exe][/s <computer> [/u <Domain\<User> [/p <Password>]]][/fo {TABLE | list | CSV}][/nh][/v]

Tham số

Tham sốMô tả
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \Chạy lệnh với quyền tài khoản của người dùng được chỉ định bởi User hoặc Domain\User. Mặc định là các quyền của người dùng đang đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/pChỉ định mật khẩu của tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/fo { TABLE | list| CSV}Chỉ định định dạng để sử dụng cho đầu ra truy vấn. Các giá trị hợp lệ là TABLE, listCSV. Định dạng mặc định cho đầu ra là TABLE.
/nhLoại bỏ tiêu đề cột trong đầu ra. Hợp lệ khi tham số /fo được đặt thành TABLE hoặc CSV.
/vChỉ định rằng thông tin chi tiết hiển thị đầu ra.
/?

Lưu ý

Lệnh getmac có thể hữu ích khi bạn muốn nhập địa chỉ MAC vào công cụ phân tích mạng hoặc khi bạn cần biết giao thức nào hiện đang được sử dụng trên mỗi network adapter (bộ điều hợp mạng) trong máy tính.

Ví dụ

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh getmac:

getmac /fo table /nh /v
getmac /s srvmain
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo list /v
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo table /nh

Xem thêm:

Thứ Sáu, 07/12/2018 17:39
4,25 👨 1.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản