Lệnh pnpunattend và lệnh pnputil trong Windows

Lệnh pnpunattend

Kiểm tra máy tính cho các trình điều khiển thiết bị (device drivers) và thực hiện các cài đặt trình điều khiển không giám sát, hoặc tìm kiếm trình điều khiển mà không cần phải cài đặt và báo cáo các kết quả cho dòng lệnh. Ngoài ra, sử dụng lệnh này để chỉ định cài đặt các trình điều khiển cụ thể cho các thiết bị phần cứng cụ thể. Xem ở mục chú giải.

Cú pháp lệnh pnpunattend

PnPUnattend.exe auditSystem [/help] [/?] [/h] [/s] [/L]

Tham số lệnh pnpunattend

Tham số

Mô tả

auditSystem

Chỉ định cài đặt trình điều khiển trực tuyến.

Tham biến này là bắt buộc, trừ khi lệnh pnpunattend được chạy với /Help hoặc /?

/s

Không bắt buộc. Chỉ định tìm kiếm trình điều khiển mà không cần cài đặt.

/L

Không bắt buộc. Chỉ định để hiển thị thông tin nhật ký cho lệnh này trong command prompt.

/?

Không bắt buộc. Hiển thị trợ giúp cho lệnh này tại command prompt.

Chú giải lệnh pnpunattend

Trước khi sử dụng lệnh này, bạn phải hoàn thành các tác vụ sau:

  1. Tạo thư mục cho trình điều khiển bạn muốn cài đặt. Ví dụ, tạo một thư mục tại C:\Drivers\Video cho trình điều khiển bộ điều hợp video (video adapter).
  2. Tải xuống và giải nén gói trình điều khiển cho thiết bị của bạn. Sao chép nội dung của thư mục con chứa tệp INF cho phiên bản hệ điều hành của bạn, và bất kỳ thư mục con nào vào thư mục video mà bạn đã tạo. Ví dụ, sao chép các file trình điều khiển video vào C:\Drivers\Video.
  3. Thêm một đường dẫn môi trường hệ thống có thể thay đổi vào thư mục bạn đã tạo ở bước 1. Ví dụ: C:\Drivers\Video.
  4. Tạo registry key và sau đó, với DriverPath mà bạn tạo, hãy đặt Value Data thành giá trị là 1.
  5. Đối với Windows® 7, điều hướng đến đường dẫn Registry là: HKEY_LOCAL_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\, và sau đó tạo key như sau: UnattendSettings\PnPUnattend\DriverPaths\
  6. Đối với Windows Vista, điều hướng đến đường dẫn Registry như sau: HK_LM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\, và sau đó tạo các key = \UnattendSettings\PnPUnattend\DriverPaths.

Ví dụ

Ví dụ lệnh sau đây cho thấy cách sử dụng PNPUnattend.exe để kiểm tra một máy tính cho việc cập nhật trình điều khiển có thể có, và sau đó báo cáo các phát hiện trong command prompt.

pnpunattend auditsystem /s /l

Lệnh pnputil

Pnputil.exe là một tiện ích dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để quản lý cửa kho trình điều khiển. Bạn có thể sử dụng Pnputil để thêm gói trình điều khiển, loại bỏ gói trình điều khiển và liệt kê các gói trình điều khiển có trong kho.

Cú pháp lệnh pnputil

pnputil.exe [-f | -i] [ -? | -a | -d | -e ] <INF name>

Tham số lệnh pnputil

Tham số

Mô tả

-a

Chỉ định thêm file INF đã được xác định.

-d

Chỉ định xóa file INF đã được xác định.

-e

Chỉ định liệt kê tất cả các file INF của bên thứ ba.

-f

Chỉ định buộc phải xóa file INF đã được xác định. Không thể sử dụng kết hợp với tham biến –i.

-i

Chỉ định cài đặt file INF đã được xác định. Không thể sử dụng kết hợp với tham số -f.

/?

Hiển thị trợ giúp cho lệnh này tại command prompt.

Ví dụ lệnh pnputil

Thêm file INF được chỉ định bởi USBCAM.INF:

pnputil.exe -a a:\usbcam\USBCAM.INF 

Thêm tất cả các file INF trong c:\drivers\:

pnputil.exe -a c:\drivers*.inf

Thêm và cài đặt trình điều khiển được chỉ định:

pnputil.exe -i -a a:\usbcam\USBCAM.INF

Liệt kê tất cả các trình điều khiển của bên thứ ba:

pnputil.exe –e

Xóa file INF đã được xác định:

pnputil.exe -d oem0.inf 

Bắt buộc phải xóa file INF đã được xác định:

pnputil.exe -f -d oem0.inf

Xem thêm:

Thứ Tư, 03/10/2018 12:00
4,34 👨 499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản