Lệnh Fsutil quota trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil quota quản lý quota (hạn mức) trên ổ đĩa NTFS để cung cấp tính năng kiểm soát chính xác hơn cho việc lưu trữ dựa trên mạng. Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh Fsutil quota

fsutil quota [disable] <VolumePath>
fsutil quota [enforce] <VolumePath>
fsutil quota [modify] <VolumePath> <Threshold> <Limit> <UserName>
fsutil quota [query] <VolumePath>
fsutil quota [track] <VolumePath>
fsutil quota [violations]

Tham số

Tham sốMô tả
disableVô hiệu hóa việc theo dõi quota và thực thi trên ổ đĩa được chỉ định.
enforceThực thi việc sử dụng quota trên ổ đĩa được chỉ định.
modifySửa đổi quota ổ đĩa hiện có hoặc tạo quota mới.
queryLiệt kê các quota ổ đĩa hiện có.
trackTheo dõi việc sử dụng trên ổ đĩa được chỉ định.
violationsTìm kiếm nhật ký hệ thống và ứng dụng, sau đó hiển thị một thông báo để chỉ ra rằng việc vi phạm quota đã được phát hiện hoặc người dùng đã đạt đến ngưỡng giới hạn quota.
<VolumePath>Cần thiết. Chỉ định tên ổ đĩa theo sau là dấu hai chấm hoặc GUID theo định dạng Volume{GUID}.
<Threshold>Đặt giới hạn (tính bằng byte) tại đó cảnh báo được đưa ra. Tham số này là cần thiết cho lệnh fsutil quota modify.
<Limit>Đặt mức sử dụng ổ đĩa tối đa được phép (tính bằng byte). Tham số này là cần thiết cho lệnh fsutil quota modify.
<UserName>Chỉ định tên miền hoặc tên người dùng. Tham số này là cần thiết cho lệnh fsutil quota modify.

Lưu ý

  • Quota ổ đĩa được thực hiện trên cơ sở mỗi ổ đĩa và chúng cho phép cả giới hạn lưu trữ cứng và mềm được thực hiện trên cơ sở mỗi người dùng.
  • Bạn có thể sử dụng các tập lệnh ghi sử dụng lệnh fsutil quota để đặt giới hạn quota mỗi khi bạn thêm người dùng mới hoặc tự động theo dõi giới hạn quota, biên dịch chúng thành báo cáo và tự động gửi chúng cho quản trị viên hệ thống qua email.

Ví dụ

Để liệt kê quota ổ đĩa hiện có cho một ổ đĩa được chỉ định với GUID, {928842df-5a01-11de-a85c-806e6f6e6963}, hãy nhập:

fsutil quota query Volume{928842df-5a01-11de-a85c-806e6f6e6963}

Để liệt kê quota ổ đĩa hiện có cho một ổ đĩa được chỉ định bằng ký tự ổ đĩa C:, hãy nhập:

Fsutil quota query C:

Xem thêm:

Thứ Tư, 12/12/2018 17:33
51 👨 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản