Lệnh clip trong Windows

Lệnh clip chuyển hướng đầu ra lệnh từ dòng lệnh sang clipboard (khay nhớ tạm) của Windows. Sau đó bạn có thể dán đầu ra dạng văn bản này vào các chương trình khác.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh clip

<Command> | clip
clip < <FileName>

Tham số

Tham sốMô tả
<Command>Chỉ định một lệnh có đầu ra bạn muốn gửi tới Windows Clipboard.
<FileName>Chỉ định file có nội dung bạn muốn gửi tới Windows Clipboard.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng lệnh clip để sao chép dữ liệu trực tiếp vào bất kỳ ứng dụng nào có thể nhận văn bản từ Clipboard.

Ví dụ

Để sao chép danh sách thư mục hiện tại vào khay nhớ tạm của Windows, hãy nhập:

dir | clip

Để sao chép đầu ra của chương trình có tên Generic.awk vào Windows Clipboard, hãy nhập:

awk -f generic.awk input.txt | clip

Để sao chép nội dung của một file có tên Readme.txt vào Windows Clipboard, hãy nhập:

clip < readme.txt

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 12:27
53 👨 434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản