Lệnh prnqctl trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh prnqctl giúp in trang thử nghiệm, tạm dừng hoặc tiếp tục lại máy in và xóa hàng đợi máy in.

Cú pháp lệnh prnqctl

cscript Prnqctl {-z | -m | -e | -x | -?} [-s <ServerName>] 
[-p <printerName>] [-u <UserName>] [-w <Password>]
Tham số lệnh prnqctl

Tham số

Mô tả

-z

Tạm dừng in trên máy in được chỉ định với tham số -p.

-m

Tiếp tục in trên máy in được chỉ định với tham số -p.

-e

In một trang thử nghiệm trên máy in được chỉ định với tham số -p.

-x

Hủy tất cả các lệnh in trên máy in được chỉ định với tham số -p.

-s <ServerName>

Chỉ định tên của máy tính từ xa lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Nếu bạn không chỉ định máy tính từ xa, máy tính cục bộ sẽ được sử dụng theo mặc định.

-p <printerName>

Tham số bắt buộc. Chỉ định tên của máy in mà bạn muốn quản lý.

-u <UserName> -w <Password>

Chỉ định tài khoản được cấp quyền để kết nối với máy tính lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Tất cả các thành viên trong nhóm quản trị viên cục bộ của máy tính mục tiêu đều có các quyền này, tuy nhiên các điều khoản cũng có thể được cấp cho những người dùng khác. Nếu bạn không chỉ định một tài khoản, bạn phải đăng nhập một tài khoản được cấp các quyền này để lệnh có thể được thực thi.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh prnqctl

Lệnh prnqctl là một tập lệnh Visual Basic nằm trong thư mục %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\. Để sử dụng lệnh này, tại command prompt, bạn gõ cscript theo sau là đường dẫn đầy đủ đến tệp prnqctl, hoặc thay đổi các thư mục vào thư mục thích hợp.

Ví dụ:

cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prnport

Nếu thông tin mà bạn cung cấp chứa dấu cách, hãy sử dụng dấu ngoặc kép cho văn bản (ví dụ: "computer Name").

Ví dụ lệnh prnqctl

Để in trang thử nghiệm trên máy in có tên Laserprinter1 được máy chủ có tên \\Server1 chia sẻ, hãy nhập:

cscript Prnqctl -e -s Server1 -p Laserprinter1

Để tạm dừng in trên máy in có tên Laserprinter1 trên máy tính cục bộ, hãy nhập:

cscript Prnqctl -z -p Laserprinter1

Để hủy tất cả các lệnh in trên máy in có tên Laserprinter1 trên máy tính cục bộ, hãy nhập:

cscript Prnqctl -x -p Laserprinter1

Xem thêm:

Thứ Hai, 22/10/2018 17:15
53 👨 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản