• Cài đặt môi trường C# Cài đặt môi trường C#
  Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để cài đặt môi trường C#. Chúng tôi đã đề cập rằng C# là một phần của .Net Framework và được sử dụng để viết các ứng dụng .Net. Vì thế, trước khi thảo luận về các công cụ có sẵn để chạy một chương trình C#, bạn nên hiểu cách C# liên quan tới .Net Framework.
 • Cấu trúc (Struct) trong C# Cấu trúc (Struct) trong C#
  Trong C#, một cấu trúc (structure) là một kiểu dữ liệu. Nó giúp bạn tạo một biến đơn mà giữ dữ liệu liên quan của các kiểu dữ liệu đa dạng. Từ khóa struct trong C# được sử dụng để tạo một cấu trúc (structure).
 • Reflection trong C# Reflection trong C#
  Các đối tượng Reflection được sử dụng để thu được thông tin kiểu tại runtime. Các lớp này cung cấp quyền truy cập tới metadata của chương trình đang chạy trong namespace System.Reflection trong C#.
 • Unsafe code trong C# Unsafe code trong C#
  C# cho phép sử dụng các biến con trỏ trong một hàm của khối code khi nó được đánh dấu bởi unsafe modifier. Khái niệm unsafe code hoặc unmanaged code trong C# là một khối code mà sử dụng một biến con trỏ.
 • Nạp chồng toán tử trong C# Nạp chồng toán tử trong C#
  Operator Overloading là Nạp chồng toán tử. Bạn có thể tái định nghĩa hoặc nạp chồng hầu hết các toán tử có sẵn trong C#.
 • Chỉ thị tiền xử lý trong C# Chỉ thị tiền xử lý trong C#
  Các chỉ thị tiền xử lý (Preprocessor Directive) cung cấp chỉ lệnh tới trình biên dịch để tiền xử lý thông tin trước khi quá trình biên dịch thực sự bắt đầu. Tất cả chỉ thị tiền xử lý trong C# bắt đầu với #, và chỉ có các ký tự white-space có thể xuất hiện ở trước một chỉ thị tiền xử lý trong một dòng. Các chỉ thị tiền xử lý trong C# không là các lệnh, vì thế chúng không kết thúc với một dấu chấm phảy (;).
 • Interface trong C# Interface trong C#
  Một Interface được định nghĩa như là một giao ước có tính chất cú pháp (syntactical contract) mà tất cả lớp kế thừa Interface đó nên theo. Interface định nghĩa phần "Là gì" của giao ước và các lớp kế thừa định nghĩa phần "Cách nào" của giao ước đó.
 • Collection trong C# Collection trong C#
  Các lớp Collection là các lớp đặc biệt để lưu giữ và thu hồi dữ liệu. Những lớp này cung cấp sự hỗ trợ cho Stack, Queue, List, và Hash Table. Đa số các lớp Collection trong C# triển khai cùng các Interface.
 • File I/O trong C# File I/O trong C#
  Một file là một tập hợp dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa với một tên cụ thể và một đường dẫn (path) thư mục. Khi một file được mở để đọc hoặc ghi, nó trở thành một stream.
 • Đa luồng (Multithread) trong C# Đa luồng (Multithread) trong C#
  [Thread trong c#] Một thread được định nghĩa như là một đường thực thi (execution path) của một chương trình. Mỗi Thread định nghĩa một dòng điều khiển duy nhất. Nếu application của bạn gồm các hoạt động phức tạp và tốn thời gian, thì nó thường là rất hữu ích khi thiết lập các execution path hoặc Thread, với mỗi Thread thực hiện một công việc cụ thể.
 • Generic trong C# Generic trong C#
  Generic trong C# cho phép bạn trì hoãn các đặc điểm kỹ thuật (Specification) của kiểu dữ liệu của việc lập trình các phần tử trong một lớp hoặc một phương thức, tới khi nó thực sự được sử dụng trong chương trình. Nói cách khác, Generic cho phép bạn viết một lớp hoặc phương thức mà có thể làm việc với bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
 • Tính đa hình trong C# Tính đa hình trong C#
  Tính đa hình trong C# có thể là static hoặc dynamic. Trong đó, kiểu đa hình static có thể được gọi là đa hình tĩnh, phản hồi tới một hàm được xác định tại thời điểm biên dịch và kiểu đa hình dynamic có thể được gọi là đa hình động, được xác định trong thời gian chạy.
 • Delegate trong C# Delegate trong C#
  Delegate trong C# là tương tự như con trỏ tới các hàm, trong C hoặc trong C++. Delegate là một biến kiểu tham chiếu chứa tham chiếu tới một phương thức. Tham chiếu đó có thể được thay đổi tại runtime.
 • Indexer trong C# Indexer trong C#
  Indexer trong C# giúp lập chỉ mục cho đối tượng, ví dụ như một mảng. Khi bạn định nghĩa indexer cho một lớp, thì lớp này vận hành tương tự như một virtual array (mảng ảo). Sau đó, bạn có thể truy cập instance (sự thể hiện) của lớp này nhờ toán tử truy cập mảng trong C# là ([ ]).
 • Sự kiện (Event) trong C# Sự kiện (Event) trong C#
  Sự kiện (Event) là các hành động của người dùng, ví dụ như nhấn phím, click, di chuyển chuột… Các Application cần phản hồi các sự kiện này khi chúng xuất hiện. Ví dụ, các ngắt (interrupt). Các sự kiện (Event) được sử dụng để giao tiếp bên trong tiến trình.
 • Chuỗi (String) trong C# Chuỗi (String) trong C#
  Trong C#, bạn có thể sử dụng các chuỗi (string) như là mảng các ký tự. Tuy nhiên, phổ biến hơn là để sử dụng từ khóa string để khai báo một biến chuỗi. Từ khóa string là một alias cho lớp System.String trong C#
 • Phương thức nặc danh trong C# Phương thức nặc danh trong C#
  Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó.
 • Lớp (Class) trong C# Lớp (Class) trong C#
  Khi bạn định nghĩa một lớp (class) trong C#, bạn định nghĩa một blueprint cho một kiểu dữ liệu. Điều này không thực sự định nghĩa bất kỳ dữ liệu nào, nhưng nó định nghĩa ý nghĩa của tên lớp đó. Tức là, một đối tượng của lớp đó gồm những cái gì, các hoạt động nào có thể được thực hiện trên đối tượng đó.
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
  Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu.
 • Cú pháp C# cơ bản Cú pháp C# cơ bản
  C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau các cách thức của action. Các action mà một đối tượng có thể nhận được gọi là các phương thức.