Lệnh rpcinfo trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh rpcinfo giúp liệt kê danh sách các chương trình hoạt động trên máy tính từ xa. Cụ thể, tiện ích dòng lệnh rpcinfo thực hiện một cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) đến một máy chủ RPC và báo cáo cho bạn những gì nó tìm thấy.

Cú pháp lệnh rpcinfo

rpcinfo [/p [<Node>]] [/b <Program version>] [/t <Node Program> [<version>]] [/u <Node Program> [<version>]]

Tham số lệnh rpcinfo

Tham số

Mô tả

/p [<Node>]

liệt kê tất cả các chương trình đã đăng ký với trình ánh xạ cổng (port mapper) trên máy chủ được chỉ định. Nếu bạn không chỉ định tên nút (máy tính), chương trình sẽ truy vấn trình ánh xạ cổng trên máy chủ cục bộ theo mặc định.

/b <Program version>

Yêu cầu phản hồi từ tất cả các nút mạng có chương trình và phiên bản được chỉ định đã đăng ký với trình ánh xạ cổng. Bạn phải chỉ định cả tên hoặc số hiệu chương trình và số phiên bản.

/t <Node Program> [<version>]

Sử dụng giao thức truyền tải (Transmission Control Protocol - TCP) để gọi chương trình được chỉ định. Bạn phải chỉ định cả tên nút (máy tính) và tên chương trình. Nếu bạn không chỉ định phiên bản cụ thể, chương trình sẽ gọi tất cả các phiên bản, chương trình sẽ gọi tất cả các phiên bản theo mặc định.

/u <Node Program> [<version>]

Sử dụng giao thức truyền tải (User Datagram Protocol - UDP) để gọi chương trình được chỉ định. Bạn phải chỉ định cả tên nút (máy tính) và tên chương trình. Nếu bạn không chỉ định phiên bản cụ thể, chương trình sẽ gọi tất cả các phiên bản theo mặc định.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Ví dụ lệnh rpcinfo

Để liệt kê tất cả các chương trình đã được đăng ký với trình ánh xạ cổng, hãy nhập:

rpcinfo /p [<Node>]

Để yêu cầu phản hồi từ các nút mạng có chương trình được chỉ định, hãy nhập:

rpcinfo /b <Program version>

Để sử dụng Transmission Control Protocol (TCP) nhằm gọi một chương trình, hãy gõ:

rpcinfo /t <Node Program> [<version>]

Để sử dụng User Datagram Protocol (UDP) nhằm gọi một chương trình, hãy gõ:

rpcinfo /u <Node Program> [<version>]

Xem thêm:

Thứ Sáu, 30/11/2018 21:18
32 👨 271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản