Lệnh Fsutil transaction trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil transaction quản lý các NTFS Transaction (NTFS Transaction là một tính năng của Windows cho phép tạo mới, chỉnh sửa, đổi tên, cũng như xóa các file và thư mục). Để biết cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh Fsutil transaction

fsutil transaction [commit] <GUID>
fsutil transaction [fileinfo] <Filename>
fsutil transaction [list]
fsutil transaction [query] [{Files|All}] <GUID>
fsutil transaction [rollback] <GUID>

Tham số

Tham sốMô tả
commitĐánh dấu sự kết thúc của một transaction ẩn thành công hoặc được quy định rõ ràng.
Chỉ định giá trị GUID đại diện cho một transaction.
fileinfoHiển thị thông tin transaction cho file được chỉ định.
Chỉ định đường dẫn đầy đủ và tên file.
listHiển thị danh sách các transaction hiện đang chạy.
queryHiển thị thông tin cho transaction được chỉ định.

- Nếu fsutil transaction query Files được chỉ định, thông tin file sẽ chỉ hiển thị cho transaction được chỉ định.
- Nếu fsutil transaction query All được chỉ định, tất cả thông tin cho transaction sẽ được hiển thị.
rollbackQuay trở lại một transaction được chỉ định để bắt đầu.

Lưu ý

NTFS transaction được giới thiệu trong Windows Server 2008.

Ví dụ

Để hiển thị thông tin transaction cho file c:\test.txt, hãy nhập:

fsutil transaction fileinfo c:\test.txt

Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/12/2018 17:27
51 👨 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản