Lệnh compact trong Windows

Lệnh compact hiển thị hoặc thay đổi quá trình nén file hoặc thư mục trên phân vùng NTFS. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh compact sẽ hiển thị trạng thái nén của thư mục hiện tại và các file chứa trong đó.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh compact

compact [/c | /u] [/s[:<Dir>]] [/a] [/i] [/f] [/q] [<FileName>[...]]

Tham số

Tham sốMô tả
/cNén thư mục hoặc file được chỉ định.
/uGiải nén file hoặc thư mục được chỉ định.
/s[:<Dir>]Áp dụng lệnh compact cho tất cả các thư mục con của thư mục được chỉ định (hoặc của thư mục hiện hành nếu không có thư mục nào được chỉ định).
/aHiển thị các file hệ thống hoặc file ẩn.
/iBỏ qua lỗi.
/fBuộc nén hoặc giải nén thư mục hoặc file được chỉ định. Tham số /f được sử dụng trong trường hợp file bị nén một phần khi thao tác bị gián đoạn do lỗi hệ thống. Để buộc toàn bộ file được nén hoàn toàn, hãy sử dụng tham số /c/f rồi chỉ định file mới được nén một phần.
/qChỉ báo cáo những thông tin cần thiết nhất.
<FileName>Chỉ định file hoặc thư mục. Bạn có thể sử dụng nhiều tên file, và ký tự đại diện *?.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Lệnh compact là phiên bản dòng lệnh của tính năng nén file hệ thống NTFS. Trạng thái nén của một thư mục cho biết liệu các file có được tự động nén khi chúng được thêm vào thư mục hay không. Đặt trạng thái nén của một thư mục không nhất thiết phải thay đổi trạng thái nén của các file đã có trong thư mục.
  • Bạn không thể sử dụng lệnh compact để đọc, ghi hoặc mount các ổ đĩa đã được nén bằng DriveSpace hoặc DoubleSpace.
  • Bạn không thể sử dụng lệnh compact để nén phân vùng File Allocation Table (FAT) hoặc phân vùng FAT32.

Ví dụ

Để đặt trạng thái nén của thư mục hiện hành, các thư mục con và các file hiện có của nó, hãy nhập:

compact /c /s

Để thiết lập trạng thái nén của các file và các thư mục con trong thư mục hiện hành, mà không thay đổi trạng thái nén của thư mục hiện hành đó, hãy nhập:

compact /c /s *.*

Để nén một ổ đĩa, từ thư mục gốc (thư mục root của ổ đĩa đó), hãy nhập:

compact /c /i /s:\

Chú thích:

Ví dụ này thiết lập trạng thái nén của tất cả các thư mục (bao gồm thư mục gốc trên ổ đĩa) và nén mọi file trên ổ đĩa đó. Tham số /i ngăn chặn các thông báo lỗi làm gián đoạn quá trình nén.

Để nén tất cả các file có phần mở rộng là .bmp trong thư mục \Tmp và tất cả các thư mục con của \Tmp, mà không sửa đổi thuộc tính nén của các thư mục, hãy nhập:

compact /c /s:\tmp *.bmp

Để buộc nén hoàn toàn file Zebra.bmp, đã được nén một phần trong khi hệ thống gặp sự cố, hãy nhập:

compact /c /f zebra.bmp

Để loại bỏ thuộc tính nén từ thư mục C:\Tmp, mà không thay đổi trạng thái nén của bất kỳ file nào trong thư mục đó, hãy nhập:

compact /u c:\tmp

Xem thêm:

Thứ Ba, 30/10/2018 12:24
52 👨 392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản