Lệnh edit trong Windows

Lệnh edit khởi động MS-DOS Editor, tạo và thay đổi các file văn bản ASCII.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh edit

edit [/b] [/h] [/r] [/s] [/<NNN>] [[<Drive>:][<Path>]<FileName> [<FileName2> [...]]

Tham số

Tham sốMô tả
[<Drive>:][] [ [...]]Chỉ định vị trí và tên của một hoặc nhiều file văn bản ASCII. Nếu file không tồn tại, MS-DOS Editor sẽ tạo ra nó. Nếu file tồn tại, MS-DOS Editor sẽ mở nó và hiển thị nội dung của nó trên màn hình. FileName có thể chứa ký tự đại diện (* và ?). Phân tách nhiều tên file bằng dấu cách.
/bBuộc sử dụng chế độ đơn sắc, khiến cho MS-DOS Editor chỉ hiển thị màu đen và trắng.
/hHiển thị số dòng tối đa có thể cho màn hình hiện tại.
/rLoad (các) file ở chế độ read-only (chỉ đọc).
/sBuộc sử dụng tên file ngắn.
<NNN>Load (các) file nhị phân, bao gồm các dòng để mở rộng các ký tự NNN.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Để được trợ giúp thêm, mở MS-DOS Editor, và sau đó nhấn phím F1.
  • Một số màn hình không hỗ trợ hiển thị các phím tắt theo mặc định. Nếu màn hình của bạn không hiển thị các phím tắt này, hãy sử dụng /b.

Ví dụ

Để mở MS-DOS Editor, hãy nhập:

edit

Để tạo và chỉnh sửa file có tên newtextfile.txt trong thư mục hiện hành, hãy nhập:

edit newtextfile.txt

Xem thêm:

Thứ Hai, 05/11/2018 17:41
51 👨 2.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản