Lệnh print trong Windows

Lệnh print giúp gửi tệp văn bản tới máy in.

Để hiểu rõ thêm về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở cuối bài.

Cú pháp lệnh print

Print [/d:<PrinterName>] [<Drive>:][<Path>]<FileName>[ ...]

Tham số lệnh print

Tham số

Mô tả

/d:<PrinterName>

Chỉ định máy in mà bạn muốn sử dụng. Để in bằng máy in được kết nối cục bộ, hãy chỉ định cổng trên máy tính của bạn (vị trí máy in được kết nối).

- Các giá trị hợp lệ cho các cổng song song là LPT1, LPT2 và LPT3.

- Các giá trị hợp lệ cho các cổng nối tiếp là COM1, COM2, COM3 và COM4.

Bạn cũng có thể chỉ định một mạng máy in bằng cách sử dụng tên hàng đợi (queue name) của nó (\\Tên máy chủ*Tên máy in*). Nếu bạn không chỉ định máy in, lệnh in sẽ được gửi đến LPT1 theo mặc định.

<Drive>:

Chỉ định ổ đĩa logic hoặc ổ đĩa vật lý nơi tệp bạn muốn in được đặt (nơi lưu file in). Tham số này không bắt buộc nếu file mà bạn muốn in đã nằm trên ổ đĩa hiện tại.

<Path>

Chỉ định vị trí của tệp bạn muốn in. Tham số này không bắt buộc nếu tệp bạn muốn in nằm trong thư mục hiện tại.

<FileName>[ ...]

Tham só bắt buộc. Chỉ định tệp bạn muốn in. Bạn có thể đính kèm nhiều tệp trong một lệnh in.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh print

Một tập tin có thể in trong nền nếu bạn gửi nó đến một máy in được kết nối với một cổng nối tiếp hoặc song song trên máy tính cục bộ.

Bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ cấu hình từ command prompt bằng cách sử dụng lệnh Mode.

Tham khảo lệnh Mode để biết thêm thông tin về:

  • Định cấu hình máy in được kết nối với cổng song song.
  • Định cấu hình máy in được kết nối với cổng nối tiếp.
  • Hiển thị trạng thái của máy in.
  • Thiết lập máy in để chuyển đổi trang code.

Ví dụ lệnh print

Để gửi tệp Report.txt trong thư mục hiện tại đến máy in được kết nối với LPT2 trên máy tính cục bộ, hãy nhập:

print /d:lpt2 report.txt

Để gửi tệp Report.txt trong thư mục c:\Accounting vào hàng đợi in Printer1 trên máy chủ \\CopyRoom, hãy gõ:

print /d:\\copyroom\printer1 c:\accounting\report.txt

Xem thêm:

Chủ Nhật, 14/10/2018 00:05
3,25 👨 3.983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản