Lệnh cmdkey trong Windows

Lệnh cmdkey tạo, liệt kê và xóa tên người dùng và mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập được lưu trữ.

Cú pháp lệnh cmdkey

cmdkey [{/add:<TargetName>|/generic:<TargetName>}] {/smartcard|/user:<UserName> [/pass:<Password>]} [/delete{:<TargetName>|/ras}] /list:<TargetName>

Tham số

Tham sốMô tả
/add:

Thêm tên người dùng và mật khẩu vào danh sách.

Yêu cầu tham số xác định máy tính hoặc tên miền mà mục nhập này sẽ được liên kết.

/generic:

Thêm thông tin đăng nhập chung vào danh sách.

Yêu cầu tham số xác định máy tính hoặc tên miền mà mục nhập này sẽ được liên kết.

/smartcardTruy xuất thông tin xác thực từ smart card.
/user:Chỉ định tên người dùng hoặc tài khoản để lưu trữ với mục nhập này. Nếu mục UserName chưa được điền, nó sẽ được yêu cầu.
/pass:Chỉ định mật khẩu để lưu trữ với mục nhập này. Nếu mục Password chưa được điền, nó sẽ được yêu cầu.
/delete{: | /ras}Xóa tên người dùng và mật khẩu khỏi danh sách. Nếu TargetName (Tên mục tiêu) được chỉ định, mục nhập đó sẽ bị xóa. Nếu /ras được chỉ định, mục nhập truy cập từ xa được lưu trữ sẽ bị xóa.
/list:Hiển thị danh sách tên người dùng và thông tin đăng nhập được lưu trữ. Nếu TargetName không được chỉ định, tất cả tên người dùng và thông tin đăng nhập được lưu trữ sẽ được liệt kê.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Nếu tìm thấy nhiều smart card trên hệ thống khi tùy chọn dòng lệnh /smartcard được sử dụng, cmdkey sẽ hiển thị thông tin về tất cả các smart card có sẵn và sau đó nhắc người dùng chỉ định sử dụng smart card nào.
  • Mật khẩu sẽ không được hiển thị khi chúng được lưu trữ.

Ví dụ

Để hiển thị danh sách tất cả tên người dùng và thông tin đăng nhập được lưu trữ, hãy nhập:

cmdkey /list

Để thêm tên người dùng và mật khẩu cho người dùng Mikedan để truy cập máy tính Server01 bằng mật khẩu Kleo, hãy nhập:

cmdkey /add:server01 /user:mikedan /pass:Kleo

Để thêm tên người dùng và mật khẩu cho người dùng Mikedan truy cập vào máy chủ Server01 và nhắc mật khẩu bất cứ khi nào Server01 được truy cập, hãy nhập:

cmdkey /add:server01 /user:mikedan

Để xóa thông tin xác thực mà truy cập từ xa đã lưu, hãy nhập:

cmdkey /delete /ras

Để xóa thông tin xác thực được lưu trữ cho Server01, hãy nhập:

cmdkey /delete:Server01

Xem thêm:

Thứ Sáu, 12/10/2018 14:13
52 👨 819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản