Lệnh Fsutil resource trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil resource tạo một Secondary Transactional Resource Manager, khởi động hoặc dừng Transactional Resource Manager, hay hiển thị thông tin về Transactional Resource Manager và sửa đổi hành vi sau:

  • Transactional Resource Manager mặc định có xóa sạch siêu dữ liệu transaction của nó ở lần mount tiếp theo không.
  • Transactional Resource Manager được chỉ định để ưu tiên tính nhất quán hơn tính khả dụng.
  • Transactional Resource Manager được chỉ định để ưu tiên tính khả dụng hơn tính nhất quán.
  • Các đặc điểm của Transactional Resource Manager đang chạy.

Để biết cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh Fsutil resource

fsutil resource [create] <RmRootPathname>
fsutil resource [info] <RmRootPathname>
fsutil resource [setautoreset] {true|false} <DefaultRmRootPathname>
fsutil resource [setavailable] <RmRootPathname>
fsutil resource [setconsistent] <RmRootPathname>
fsutil resource [setlog] [growth {<Containers> containers|<Percent> percent} <RmRootPathname>] [maxextents <Containers> <RmRootPathname>] [minextents <Containers> <RmRootPathname>] [mode {full|undo} <RmRootPathname>] [rename <RmRootPathname>] [shrink <percent> <RmRootPathname>] [size <Containers> <RmRootPathname>]
fsutil resource [start] <RmRootPathname> [<RmLogPathname> <TmLogPathname>
fsutil resource [stop] <RmRootPathname>

Tham số lệnh Fsutil resource

Tham sốMô tả
createTạo một Secondary Transactional Resource Manager.
Chỉ định đường dẫn đầy đủ đến thư mục root Transactional Resource Manager.
infoHiển thị thông tin về Transactional Resource Manager cụ thể.
setautoreset

Chỉ định một Transactional Resource Manager mặc định có xóa sạch siêu dữ liệu transaction của nó ở lần mount tiếp theo không.

- Đặt tham số setautoreset thành true để chỉ định Transactional Resource Manager mặc định sẽ xóa sạch siêu dữ liệu transaction của nó ở lần mount tiếp theo.

- Đặt tham số setautoreset thành false để chỉ định Transactional Resource Manager mặc định sẽ không xóa sạch siêu dữ liệu transaction của nó ở lần mount tiếp theo.

Chỉ định tên ổ đĩa theo sau là dấu hai chấm.
setavailableChỉ định Transactional Resource Manager sẽ ưu tiên tính nhất quán hơn tính khả dụng.
setconsistentChỉ định Transactional Resource Manager sẽ ưu tiên tính khả dụng hơn tính nhất quán.
setlogThay đổi các đặc điểm của Transactional Resource Manager đang chạy.
growth

Chỉ định số lượng mà Transactional Resource Manager log có thể tăng lên.

Tham số tăng trưởng có thể được chỉ định như sau:

- Số lượng container sử dụng định dạng: Containerscontainers

- Tỷ lệ sử dụng định dạng: Percentpercent

Chỉ định các đối tượng dữ liệu được sử dụng bởi Transactional Resource Manager.
maxextentChỉ định số lượng container tối đa cho một Transactional Resource Manager cụ thể.
minextentChỉ định số lượng container tối thiểu cho một Transactional Resource Manager cụ thể.
mode {full|undo}Chỉ định xem tất cả các transaction được ghi lại (full) hay chỉ các sự kiện rollback được ghi lại (undo).
renameThay đổi GUID cho Transactional Resource Manager.
shrinkChỉ định tỷ lệ phần trăm mà Transactional Resource Manager log có thể tự động giảm.
sizeChỉ định kích thước của Transactional Resource Manager bằng một số lượng container được chỉ định.
startBắt đầu một Transactional Resource Manager cụ thể.
stopDừng một Transactional Resource Manager cụ thể.

Ví dụ về lệnh Fsutil resource

Để đặt log cho Transactional Resource Manager, được chỉ định bởi c:\test, thành có mức tăng tự động gồm 5 container, hãy nhập:

fsutil resource setlog growth 5 containers c:test

Để đặt log cho Transactional Resource Manager, được chỉ định bởi c:\test, thành có mức tăng tự động là 2%, hãy nhập:

fsutil resource setlog growth 2 percent c:test

Để chỉ định rằng Transactional Resource Manager mặc định sẽ xóa siêu dữ liệu transaction trong lần mount tiếp theo trên ổ C, hãy nhập:

fsutil resource setautoreset true c:\

Xem thêm:

Thứ Tư, 19/12/2018 14:58
51 👨 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản