Lệnh diskshadow trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Diskshadow.exe là một công cụ cho thấy các chức năng được cung cấp bởi Volume Shadow Service (VSS). Theo mặc định, lệnh diskshadow sử dụng trình thông dịch lệnh tương tác, tương tự như diskraid hoặc DiskPart. Lệnh diskshadow cũng bao gồm một Scriptable Mode (chế độ có thể viết được).

Chú thích:

Tư cách quản trị viên cục bộ hoặc tương đương, là yêu cầu tối thiểu cần thiết để chạy lệnh diskshadow.

Để biết các ví dụ về cách sử dụng lệnh diskshadow, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp

Với interactive mode (chế độ tương tác), gõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh để khởi động trình thông dịch lệnh diskshadow:

diskshadow

Với script mode (chế độ tập lệnh), nhập nội dung sau, trong đó script.txt là file tập lệnh chứa các lệnh diskshadow:

diskshadow -s script.txt

Các lệnh diskshadow

Bạn có thể chạy các lệnh sau trong trình thông dịch lệnh diskshadow hoặc thông qua file tập lệnh:

Tham sốMô tả
set_2Đặt bối cảnh, tùy chọn, chế độ verbose và file siêu dữ liệu để tạo bản sao ẩn.
Simulate restoreKiểm tra sự tham gia của người viết trong các phiên khôi phục trên máy tính mà không cần đưa ra các sự kiện PreRestore hoặc PostRestore cho người viết.
Load metadataLoad file siêu dữ liệu .cab trước khi nhập bản sao ẩn có thể truyền tải, hoặc tải siêu dữ liệu của người viết trong trường hợp khôi phục.
writerXác minh rằng một người viết hoặc một thành phần được bao gồm hoặc loại trừ một người viết hoặc một thành phần khỏi thủ tục sao lưu hoặc khôi phục.
add_1Thêm ổ đĩa vào tập hợp các ổ đã được sao chép ẩn hoặc thêm bí danh vào môi trường.
create_1Bắt đầu quá trình tạo bản sao ẩn, bằng cách sử dụng bối cảnh hiện tại và các thiết lập tùy chọn.
execThực thi một file trên máy tính cục bộ.
Begin backupBắt đầu một phiên sao lưu đầy đủ.
End backupKết thúc một phiên sao lưu đầy đủ và đưa ra một sự kiện Backupcomplete với trạng thái ghi thích hợp, nếu cần.
Begin restoreBắt đầu một phiên phục hồi và đưa ra một sự kiện PreRestore cho các người viết có liên quan.
End restoreKết thúc phiên khôi phục và đưa ra sự kiện PostRestore cho các người viết có liên quan.
resetReset lại lệnh diskshadow về trạng thái mặc định.
listLiệt kê các người viết, các bản sao ẩn, hoặc các nhà cung cấp bản sao ẩn đã đăng ký hiện có trên hệ thống.
delete shadowsXóa các bản sao ẩn.
importNhập một bản sao ẩn có thể truyền tải từ file siêu dữ liệu đã load vào hệ thống.
maskLoại bỏ các bản sao ẩn phần cứng đã được nhập bằng cách sử dụng lệnh import.
exposeCho thấy một bản sao ẩn liên tục, như một ký tự ổ đĩa, chia sẻ hoặc điểm mount.
unexposeChe giấu một bản sao ẩn được tiết lộ bằng cách sử dụng lệnh expose.
break_2Hủy liên kết một bản sao ẩn khỏi VSS.
revertHoàn nguyên một ổ đĩa trở lại một bản sao ẩn được chỉ định.
exit_1Thoát khỏi lệnh diskshadow.

Lưu ý

Ở mức tối thiểu, để tạo bản sao ẩn, chỉ cần thêm và tạo là đủ. Tuy nhiên, điều này sẽ làm mất bối cảnh và các thiết lập tùy chọn. Đó sẽ đơn thuần là một bản sao lưu và sẽ chỉ tạo ra một bản sao ẩn mà không có kịch bản thực thi lệnh dự phòng.

Ví dụ

Đây là một chuỗi các lệnh mẫu sẽ tạo một bản sao ẩn để sao lưu. Nó có thể được lưu thành file dưới dạng script.dsh và được thực thi với tập lệnh diskshadow /s script.dsh.

Giả sử như sau:

 • Bạn có một thư mục hiện có tên là C:\diskshadowdata.
 • Ổ đĩa hệ thống của bạn là C: và ổ đĩa dữ liệu của bạn là D:.
 • Bạn có một file backupscript.cmd trong C:\diskshadowdata.
 • File backupscript.cmd của bạn sẽ thực hiện sao chép dữ liệu ẩn p:q: vào ổ đĩa dự phòng.

Bạn có thể nhập các lệnh này theo cách thủ công hoặc sử dụng tập lệnh sau:

#diskshadow script file 
set context persistent nowriters 
set metadata c:\diskshadowdata\example.cab 
set verbose on 
begin backup 
add volume c: alias Systemvolumeshadow 
add volume d: alias Datavolumeshadow 

create 

expose %Systemvolumeshadow% p: 
expose %Datavolumeshadow% q: 
exec c:\diskshadowdata\backupscript.cmd 
end backup 
#End of script

Xem thêm:

Thứ Hai, 29/10/2018 17:41
51 👨 293
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản